127414. lajstromszámú szabadalom • Mágnesesen vezérlt magnetron

Megjelent 1941. évi július hé 15. JÍAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127414. szám. VII/j. osztály. — R. 7625. alapszám. Mágnesesen vezérelt magnetron. Radio Corporation of America cég, New-York, mint Linder Ernest Gustaf, Philadelphia, Pa-í lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1938. évi december hó 29. — A. E. Á.-bali elsőbbsége: 1937. évi december hó 30. A találmány magnetroncső, amelyben iaz elektronátmeneti idő a rezgési időtartamot vezérli és különösen olyan magnetroncső, amelynél az elektronpályát nagy mágneses, 5 permeabilitású elemeknek ia mágneses mezőbe való bevezetésével vezéreljük. A találmány lényegének és működésé­nek részletezéséhez a technika állásának rövid ismertetése szükséges. Az ilyen ti-10 pusú oszcillátorok általában katódábóL az azt körülvevő és avval közös tengelyű hengeres anódából és a katóda tengelyé­vel párhuzamos mágneses mezőből áll­nak. A katódából kilépő elektronok görbe 15 pályán mozognak, amelyet kombinált mág­neses és elektrosztatikus mezők határoz­nak meg. Ismeretes, hogy az ilyen tí­pusú oszcillátorban a rezgésfrekvenciát iaz az idő határozza meg, amely szükséges 20 ahhoz, hogy a pályáját követő elektron egy ciklust bevégezzen. Nyilvánvaló tehát, hogy a frekvencia az elektronpálya hosz­szától és az elektron s'ebességétől függ. Ismeretes, hogy az elektron sebessége 25 (9 ennek folytán a rezgésfrekvencia lázi elektronokra ható mágneses mező sűrűsé­gének változtatásával szabályozható. A ta­lálmány olyan eszközöket javasol, ame­lyek segítségével nem egyenletes mágne-30 ses mezőt alkalmazunk az elektronpályaj görbületének változtatására e pálya kü­lönböző pontjaiban, ami az oszcillátor ha­tásfokát lényegesen növeli és egyúttal a rezgésfrekvenciát ós a csőben levő tér-35 töltést szabályozza. A találmány feladatai a következők: tö­kéletesített magnetronoszcillátor létesíté­se; az elektronpálya görbületét vezérlő eszközök létesítése; az elektronpálya hosz^ szát vezérlő eszközök létesítése; hatéko- 40 nyabb magnetron kisülési készülék léte­sítése. A találmány további célja la magnetron oszcillátor katóda-anóda terében olyan mágneses mező létesítése, amelynek mie- 45 zősűrűsége nem egyenletes és amely bár­mely elektróda szomszédságában közpon­tosítható. A találmány még további feladata a mag­netronoszcillátorban levő tértöltést vezérlő 50 eszközök létesítése. A találmány feladatai közé tartozik a katódából való maximális elektronkilépés­nek megfelelő vektorok közötti szög ve­zérlése. 55 A találmányt a rajz kapcsán részletesen ismertetjük: a rajzon az i 1. ábra a találmány egyik kiviteli alak­jának keresztmetszete, amelynél a mág­neses mező az anóda melletti körzetben 60 van összpontosítva; a 2. ábra másik kiviteli példa metszete, amelynél a mágneses mező a katóda kör­zetében van összpontosítva. A 3. ábra a találmány további kiviteli alak- 65 jának keresztmetszete, amelynél a mág­neses mező a katódán van összpontosítva, amelynél azonban a mezősűrűség a ka­tódától az anóda felé lassabban csökken, mint a 2. ábrán; a 70

Next

/
Thumbnails
Contents