127413. lajstromszámú szabadalom • Villamos izzólámpa vagy kisütőcső

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127413. szám. VII/lí. (VII j.) osztály. — P. 9670. alapszám. Villamos izzólámpa vagy kisülőcső. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld). A bejelentés napja: 1939. évi június hó 27. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi június hó 27. Villamos izzólámpák vagy kisütőcsövek, melyeknek buráján fémes védőháló van, önmagukban véve már ismeretesek. E vé­dőhálók célja egyes esetekben, hogy a 5 lámpát külső befolyásokkal szemben véd­jék; niás esetekben céljuk, hogy a bú­ratest robbanása esetén, ami pl. -előfor­dulhat, ha iá lámpa vagy cső üzemi nyo­mása 1 atm.-nál nagyobb, a búra test szi-10 lánkjait együttartsák. Kiváltképen ha a védőhálónak az utóbbi követelménynek kell megfelelnie, a háló szemeit aránylag ki­csinynek kell választanunk, minthogy kü­lönben elégséges biztonságunk nincs, hogy 15 a búra szilánkjai a háló szemein át mégis ki nem repülnek. Önként értetődik, hogy ilyen háló a kis szemek következtében aránylag nagy fényveszteséget idéz elő. Ezt a hátrányt a találmány szerinti lám-20 pávai vagy csővel küszöböljük ki. E lám­pánál vagy csőnél a védőhálót a búra felületéhez a búraüveg lágyuláspontjánál' alacsonyabb olvadáspontú, áttetsző, üveg — vagy zománc — réteg erősíti akként, 25 hogy a háló e burával egy egészet alkot. Ennek, révén a háló szemeit tetemesen nagyobbaknak választhatjuk, mint a már ismert lámpáknál, melyeknél a háló a burát lazán veszi körül. E rendszabály 30 következtében a találmány szerinti lámpái fény vesztesége minimális. A találmány Szerint villamos izzólámpa vagy kisütőeső buráját védőhálóval akként láthatjuk el, hogy miután a hálót a búra-35 falon elrendeztük, a burát a hálóval együtt oly folyadékba mártjuk, melyben a bú­raanyagénál alacsonyabb olvadáspontú, fi­noman őrölt, áttetsző, üveg vagy zománc van szuszpendálva; ezután szárítjuk ós iá finomra őrölt üveg vagy zománc olvadás- 40 pontja és a búraanyag lágyuláspontja kö­zötti hőmérsékletre hevítjük. Az odaerő­sítőanyágnak ezután lehűlésre adunk al­kalmat. A találmányt még részletesebben a raj- 45 zon látható foganatosítási példájának váz­latai kapcsán magyarázzuk meg. Az 1. ábrán 10 atm. üzemi nyomású izzólámpa látható, melynek gáztöltése kriptonbol és járulékos mennyiségű nitro- 50 génből van. A lámpabúra térfogata kb. 2 'cm3. Az 1 lámpabúra keményüvegből van, melynek lágyuláspontja 600—800 C°. A bu­rában 2 és 3 árambevezelődróíok vannak, melyekhez a 4 izzótest van erősítve. Az 55 1 burát, pl. nikkelhuzalból való, fémes 5 védőháló veszi körül, mely az 1 burá­val egy egészet alkot és melyet a burá­hoz 500 C° olvadáspontú, áttetsző, üveg vékony rétege erősít. 60 A 2. ábra erről közelebbi felvilágosítást ad. Itt 6 a keményüvegből készült bú­rafalat, 7 pedig a drótháló tekerületeinek keresztmetszetét jelöli. E tekerüleleket a 6 falhoz 8 üvegréteg er ősi Li, mely a 6 65 fallal összeforrasztott. Az ábrán látható, hogy a háló szemei aránylag nagyok. En­nek ellenére a háló á lámpa esetleges; robbanásánál a szilánkokat együtt tudja

Next

/
Thumbnails
Contents