127412. lajstromszámú szabadalom • Főként textilneműek, papír vagy bőr kezeléséhez való, vizes emulziók és eljárás előállításukra

Megjelent 1941. évi július hé 15. MAGTAB KIRÁLYI <H^^K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127412. szám. IV/h/1. (XlV/e., XI/a„ XHI/a.) osztály. — P. 9820. alapszám. Főként textilneműek, papír vagy bőr kezeléséhez való, vizes emulziók és eljárás előállításukra. Chemische Fabrik Pfersee G. m. b. H. cég, Augsburgban, (Németország). A bejelentés napja: 1940. évi március hó 13. Ismeretes, hogy oly vizes emulziók, ame­lyek többértékű fémek, különösen pedig az alumínium sóit tartalmazzák, parafin, viaszok, zsírok és más efféle anyagoknak, 5 szerves eredetű védőkolloidok, mint pl. enyv, zselatin, keményítő, növényi nyal­kák, segélyével való emulgálása révén ál­líthatók elő. Emellett a fémsókat vagy utó­lag dolgozzák bele az emulzióba, vagy pedigj 10 parafint, stb-t, közvetlenül az alumínium­sók és a védőkolloidok vizes oldataival emuigáinak. A védőkolloidok rendeltetése, hogy a diszpergált fázisnak erőművi úton, pl. kolloid-malommal elért aprítását ál-15 landósítsák. Ugy találtuk, hogy védőkolloidok közre­vonása nélkül kaphatunk oly emulziókat, 'amelyek a vízen kívül csupán a diszper­gált anyagot és az alumíniumsókat tartal-20 mázzák, hogy meghatározott módon, egy­máshoz hangoljuk ezt a kétféle anyagot. Bázisos, szerves vagy szervetlen alumíni­lUmsók oldata ugyanis diszpergálóan hat foly zsírszerű anyagokra, amelyek savszáma 25 kicsiny. 1 Ha pl. valamely, 19 savszámú, olvasz­tott keményviaszt, 20% Al2 0 3 tartalmú, bázisos alumíniumformiát-oldattal keve­rünk el, akkor vízzel hígítható emulzió ke-30 letkezik. Ha a zsíranyagnak igen csekély, ívagy egyáljtalán semilyen savszámia sincs, mint amilyenek pl. a tiszta viaszok vagy zsírok, vagy az elszappanosíthalatlan anyagok, mint amilyenek pl. a parafin, 35 cerezin, ásványolaj, zsíralkoholok, akkor •emulzióképződést érhetünk el, ha ezeket az anyagokat magasabb zsír- vagy olaj­savakkal, különösen ha olyanokkal kever­jük el, amelyek 16 vagy még több szén­atomúak. Ilyen anyagokból, általában, a 40 zsírszerű anyagok súlyára számítva, mint­egy 10°/o elegendő. Ha jóval nagyobb mennyiségű zsírsavmennyiségeket alkalma­zunk, akkor ez hátrányos az emulziókép­ződésre, valamint az emulzió maradandó- 45 ságára. Másrészt azonban gyakran már ke­vesebb, mint lOo/o zsírsavval, igen jó emul­ziókat kaphatunk. Az emulgálnalóságot ki­csiny savszámú anyagokkal is elérhetjük, mint amilyenek a technikai viaszok vagy 50 gliceriedek. így montánviasz és paraffin,; vagy faggyú és paraffin, vagy pedig faggyú és ásványolaj efféle elegyei is emul­gálhatók. í Valamely kész emulzióba utólag bedől- 55 gozhatunk oly anyagokat is, amelyek ma­gukban nem emulgálhatók bázisos alumí­jniumsó oldatokkal, így tehát pl. a fen­tebb leírt kemény viasz emulzióba paraffin­olajat. 60 Zsírsavak helyett ezek alkáliszappanait, vagy akár azok szappanszerű, kapillárak­(tív szerves vegyületeit is vehetjük, mint pl. szulfonált olajokat, aromás, vagy hid­roaromás, vagy alifás szulfosavak, zsíral- 65 kohol-kénsavészterek, zsír- vagy olajsa­vaknak amino- vagy oxietánszulfosavval, vagy ennek homológj aivíal vagy származé­kaival, vagy fehérjehasítási termékeivel való kondenzációtermékei sóit. E vegyüle- 70

Next

/
Thumbnails
Contents