127379. lajstromszámú szabadalom • Tömítődugó plisztirollal vagy más hasonló anyaggal szigetelt villamos kábelekhez és vezetékekhez

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGYAR KIRÍ.LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127379. szám. VH/g. osztály. — H. 10833. alapszám. Tömítődugó polisztirollal vagy más hasonló anyaggal szigetelt villamos kábelek­hez és vezetékekhez. Patentverwertungs-Gesellschaft mit beschrankter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, berlin-síemensstadtí cég jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi január hó 31. Németorsiági elsőbbsége: 1939. évi február hó 17. Sztirolnak az a tulajdonsága, hogy fo­lyékony állapotban, meleg bevezetése köz­ben gyorsan polimerizál szilárd, üvegszerű állapotba, ismeretes és ezt a tulajdonsá-5 gol felhasználták már arra, hogy villamos kábelekben és vezetékekben tömítődugó­kat állítsanak elő. Evégből folyékony szti­rol t a tömítendő helyen a köpennyel már körülvett kábellélekbe vezetlek és azt hő 10 bevezetésié közben megszilárdították. A találmány értelmében o'y villamos ká­beleknél és vezetékeknél, melyeknek szi­getelése polisztirolból vagy más hasonló anyagból van, dugókat hasonló módon po-15 lisztirollal vagy más hasonló anyagokkal szemben közömbös, a gumi képlékenysé­géig polimerizálható, jó dielektromos tu­lajdonságú műanyagból állítunk elő. A találmány két felismerésből indul. ki. 20 Egyrészt aggályosnak látszik, hogy poli­sztirollal szigetelt kábeleknél lömílődugók előállítására szlirolt használunk, meri a sztirol a polisztirolt megtámadja, sőt oldja. Másrészt a szlirol rideg testté szilárdul, 25 mely a villamos szigetelést a tömítés he­lyén merevvé teszi. Miután sztirol hőbe­vezetés nélkül is tovább polimerizál, a megszilárdulás, illetőleg megkeményedés folyamata nem szakítható meg és nem tar-50 tóztatható fel, úgyhogy végeredményben a kábelben mindig merev helyek keletkez­nek. Ezek a merev helyek befolyásolják egyrészt a kábel hajlíthatóságál, másrészt veszélyeztetik a tömítést ,mert a kábelkö-Í5 peny hajlítás közben ezekről a helyekről többé-kevésbbé felemelkedik. A találmány értelmében e hátrányokat oly műanyag alkalmazásával küszöböljük ki, amely csak a gumi képlékenységéig polimerizál. Ilyen anyag például a folyékony butadiénkau- 40 csuk, amelyhez a szokásos polimerizáló szereket adtuk. Tekintettel különleges po­limcrizációs feltéleleire, izobutüén is hasz­nálható, amely —20—50°-on, alkalmas ka­talizátorok adagolása közben polimerizál. 45 A találmány foganatosításához való be­rendezésnek példakén ti kiviteli alakját a rajzban tüntet lük fel. Az 1 kábelt, amelyben a tömítődugót pJő> állítani kívánjuk, az előállítás helyén 2 50 karmantyúval vesszük körül, amely alatt a kábelköpenyt átfúrtuk. A két karmantyú széle a kábelköpenyre szorosan felfekszik. A karmantyúhoz 3 csővezeték csatlako­zik, mely a 4 présdugattyúhoz vezet. A 55 dugattyú hengerét az 5 készlettartányból a 6 csapon át a polimerizálható anyag előre meghatározott mennyiségével töltik meg. Balfelé mozgatás közben a dugattyú a kívánt mennyiségű polimerizálható anya- 60 got az 1 kábelbe nyomja. A polimerizá­láshoz szükséges meleget a kábelköpeny­ben és/vagy a kábellélek tömítendő ré­szében a nagyfrekvenciás 7 csévével léte­sítjük. A cséve mint kétrészű cséve is ki- 65 képezhető, amelyet a kábel köré fekte­tünk vagy arra felhúzunk. A 7 csévél a rajzban csak vázlatosan feltüntetett nagy­frekvenciás 8 generátorból tápláljuk, me­lyet a 7 csévével célszerűen ernyőzött 9 70

Next

/
Thumbnails
Contents