127370. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulózatextilanyagok nemesítésére

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGTAB IIRÁLYI ^SSBk SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 127370. szám. XlV/e. osztály. — C. 5313. alapszám. Eljárás cellulózatextilanyagok nemesítésére. The Calico Printers' Association Limited gyári cég, Manchester, úgyis mint Lantz Amadee és Miller William Stuart manchesteri lakosok jogutódja« A bejelentés napja: 1939. évi november hó 25. Nagybritcmniai elsőbbsége: 1938. évi december hó 7. A találmány eljárás cellulózaanyag, azaz természetes növényi rostok, pl. pamut és vásznak, valamint regenerált cellulózából való rostok, viszkóza és rézműselyem ne-5 mesítésére. A cellulózaanyag rakás, cérna, szövet vagy bármily más alakban lehet, melyben nedvesítőkezelésnek vélhető alá. A cellulózaeszter nem tartozik a találmány keretébe, hacsak a fenti rostokkal nincs 10 keverve, pl. kevert cérnákban és szövetek­ben, mely esetben a találmány alapját ké­pező kémiai reakciókkal szemben közöm­bösen viselkedik. Már ismeretes, cellulózatextilanyagot for-15 maldehiddel és valamely savanyú katali­zátorral kezelni, mimellett az anyag bi­zonyos kívánatos tulajdonságokat kap, mint pl. gyűrés elleni szilárdságot, csökkentett zsugorodó képességet a mosásnál és ned-20 ves állapotban csekélyebb nyúlóképessé­get. Azonban kitűnt, hogy anyagok, me­lyeket ilyen módon formaldehiddel és vala­mely savanyú katalizátorral gyűrődés ellen szilárddá teszünk, ugyan azzal az előnnyel 25 bírnak, hogy a mosásban kevésbbé zsu­gorodnak és nedves állapotban kevésbbé nyúlnak, de emellett az a nagy hátrányuk van, hogy tartós ráncokban nem vasaiha­tók. Gyűrődésmentessé tett anyagok ruha-30 darabnak nem igen használhatók, mert le­hetetlen a varratokat és szegélyeket lapo­san sajtolni és a ruhákat berakott fodrok­kal, síb. díszíteni. Megállapítottuk, hogy a celluíőzaanyagokat formaldehiddel és va-35 lamely savanyú katalizátorral kezelve, az anyag a mosásban csekély mértékben vagy egyáltalában nem zsugorodik és nedves; állapotban kevésbbé vagy egyáltalán nem nyúlik, anélkül, hogy lényegben gyűrő­dés ellen szilárddá válna. Ilyen anyagok 40 mentesek a fent említett hátrányoktól és ezek új, igen értékes kézműárut szolgál­tatnak, minthogy kifogástalan ruhadara­bokhoz alkalmasak. A találmány abban van, hogy a cellulóza- 45 anyagot olyan beállított mennyiségű for­maldehiddel és savval impregnáljuk, hogy az anyag megszárítása után, a formaldehid .és a cellulóza között reakció következik be. Ha az anyag regenerált cellulóza, a for- 50 maldehid legalább 0,5o/o és legfeljebb 1.75 °/o, ha pedig az anyag természetes celluló­zarost, legalább 0,l°/o és legfeljebb 0,4»/o. Az egyenlő kezelési feltételek betartása ellenére a találmány szerint kezelt anyag 55 formaldehidtartalma egyazon szövet külön­böző helyein is változik. Ennek oka első­sorban maga az anyag, mert mint termé­mészetes termék, tulajdonságaiban változ­hat. Azonkívül a cérna vagy szövet cse- 60 kély sűrűségi különbözősége is befolyásolja fizikai tulajdonságait, mint pl. az impreg­nál ófolyadékkal szemben mutatott felvevő­képességét. Végül a szövetnek különböző előkezelése is, mint pl. annak fehérítése, 65 festése és nyomtatása is bizonyos szerepet játszanak. Azonkívül megállapítottuk, hogy a kü­lönböző szövetekhez adandó formaldehid­mennyiségnek, mely azokat zsugorodás- 70

Next

/
Thumbnails
Contents