127337. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék haj hullámosítására

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127337. szám. Ill/b. osztály. — E. 5493. alapszám. Eljárás és készülék haj hullámosítására. Evans Ralph Liggett, New-York. A bejelentés napja: 1932. évi február hó 4.* E találmány a hajhullámosítás azon faj­tájára vonatkozik, amelynél úgynevezett tarlós hullámot kölcsönzünk előzetesen alakított hajfürtnek, valamely fűtő vegy-5 szer, például kalciumoxid, hatása útján, mely nedvesítésekor önmagától elegendő hőt fejleszt ahhoz, hogy a szóbanforgó fürtnek tarlós hullámot kölcsönözzön. E találmány lényege új eljárás és új 10 eszköz az önfűtő vegyszer által fejlesztett hő fejlődésének szabályozására, amelynél bizonyos anyagokat használunk a hő fej­lődésének lassítására vagy késleltetésére vagy síel telesére és azért, hogy a hőfej-15 lődést hosszabb időre terjesszük ki, mini amennyire az önfűtő vegyszer képes lenne és hogy a hűtés mértékét szabályozzuk, miután a hőfejlődés megszűnt. Megállapítást nyert, hogy az exotermikus 20 halású vegyszer által fejlesztett hő szabá­lyozásával legnagyobb valószínűséggel le­hetségessé válik a haj hatékony hullámosí­lásának biztosítása a haj vagy fejbőr meg­égelése nélkül és a kezelt személy lehető 25 legkisebb kényelmetlensége mellett. Ugy találtuk, hogy az önfűtő vegyszer­nek nedvesítő oldattal való reakciója által fejlesztett hő fejlődése több hatékony mó­don késleltethető. 30 Például egy közömbös port, mint pél­dául keményítőt, hozhatunk össze a kívánt anyagokban a száraz állapotban levő vegy­szerrel, úgyhogy ha az anyagokat bármely jólismert vagy bevált alakú hajhullámo-35 sí tó fedőpárnában együttesen használjuk, a fűtő vegyszer hőfejlesztése késleltetve van, amint az a legjobb hatás elérése cél­jából kívánatos. Nyilvánvaló, hogy a kemé­nyítő késleltetőleg hat az oldat és a fűtő vegyszer közötti reakcióra, valószínűleg a 40 fűtővegyszer gyors nedvesedésének meg­akadályozása útján. A hőfejlődés késleltetés-ének egy további módja az, hogy a fűtő vegyszerrel vagy az oldattal bizonyos sókat, mint például am- 45 móniumszulfátot, hozunk össze. Még egy további mód oldható semleges anyagok alkalmazásában volna, akár an­nak száraz állapotban a száraz állapotú fűlő vegyszerhez való keverése, akár pedig 50 a cukornak oldása útján, amely oldatot a fűlő vegyszer nedvesítésére használunk, hogy annak exotermikus hatását szabá­lyozzuk. Ugy találtuk, hogy az önfűtő vegyszer- 55 nek a nedvesítőoldatával való reakciója ál­tal fejleszlett hő fejlődése gyorsítható, pél­dául savas anyag alkalmazása útján, akár száraz állapotban a fűtő vegyszerrel össze­hozva, akár a fűtő vegyszer nedvesítésére 60 használt oldatban. Például alumíniumszul­fát. Még egy további mód bázisos anyag, mint például ammóniumhidroxid alkalmazásá­ban állna. 65 Még egy további mód száraz bázisnak, mint például nátriumhidroxidnak a fűtő vegyszerrel való összehozásában állna, a hőfejlődés késleltetése céliából. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. s §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­.badalmi hivatalinál annak idején tett bejelentés napja. A csehszlovák szabadalom száma 48387

Next

/
Thumbnails
Contents