127335. lajstromszámú szabadalom • Térképezési berendezés teodolitokhoz

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127335. szám. VH/a. osztály. — Z. 2295. alapszám. 15 20 Térképezési berendezés teodolitokhoz. Carl Zeiss gyári cég, Jena. A bejelentés napja: 1939. évi december hó 29.* — Németbirodalmi elsőbbségé: 1938. évi február "hó 5. A találmány térképezési berendezés, tá­volságmérŐkészülékkel ellátott teodolitok­hoz vagy tachimeterekhez, amelynek a műszertől oldalt rajzasztala van, mely a 5 teodolit állótengelye körül forgatható tar­tón, az álló tengellyel párhuzamos ten­gely körül forgathatóan van ágyazva. Az ilyen ismeretes szerkezetű térképe­zési berendezéseknél a rajzasztal tartója, a műszer használata alatt, annak állványá­val szilárdan van összekötve. Hogy e szer­kezettel összekötött az a hátrány elkerül­tessék, mely szerint a teodolittávcső ol­dalirányú változtatásánál a rajzasztal hely­zete a figyelővel szemben ne változzék, a találmány szerint eszközök vannak, me­lyek a rajzasztal tartóját úgy kötik össze a teodolit körívmérőjével (alhidade), hogy a tartó a körívmérő tetőponti (azimutális) forgásaiban részt yesz. Azonkívül eszközök vannak a rajzasztalt, tartójához képest, a tartónak tetőponti elforgatásától függően, a teodolit állványához képest, úgy elfor­gatni, hogy a forgások egyenlő szögűek, 25 de ellentétes értelműek legyenek, úgy, hogy a rajzasztalnak állása, az észak-dél irányhoz képest, változatlan marad. Hogy a teodolit a rajzasztal súlyával 30 egyoldalúan ne terheltessék, ajánlatos a rajzasztal tartóját a teodolit háromlábán, annak álló tengelye körül forgathatóan ágyazni és eszközökről gondoskodni, hogy a tartó a teodolit körívmérőjévél egy-35 azon forgás teljesítésére kapcsoltassák. A rajz 1. és 2. ábrája a találmány sze­rinti, teodolithoz való térképezési beren­dezést hosszmetszetben és felülnézetben tünteti fel. A rajz szerinti térképezési berendezés 40 a teodolit alsó részével van összekötve. Alsó rész gyanánt háromláb szolgál, mely­nek tartólemeze —1—gyei van jelölve és amelynek —2— hüvelye van, melybe a teodolit csapjánál fogva illik. Az —1— tar- 64 tólemezen a —3— ház a —2— hüvely X—X tengelye körül forgathatóan van ágyazva, mely ház a —4— fedéllel van ellátva. A —3— ház belsejében három fo­gaskerék van, melyek közül az —5— fo-* 50 gaskerék az —1^ tartólemezre van erő­sítve, míg a többi, t. i. a —6— és — 7— fogaskerék, a —3— házon az Y—Y, illetve a Z—Z tengely körül forgathatóan van ágyazva, melyek az X—X tengellyel pár- 55 huzamosak. Az —5— és — 7— fogaskerekek osztóköreinek egyazon átmérőjük van. A —6— fogaskerék a két —5— és —7— fo­gaskerék között fekszik és azokkal kapcso­lódik. A —7— fogaskerékkel a —8— 50 asztallemez szilárdan össze van kötve, mely asztal a —9— rajzpapírlap hordo­zója. A —9— rajzpapírlap, alkalmas szo­rítóberendezéssel, a —8— asztallappal van összekötve. A —3— házon a —8— asztal- 65 lemezt áthidaló —10— híd van megerő­sítve. E —10— híd hosszában a —11— szán van eltolhatóan ágyazva, melyben a —12— megj elölőpecek a —9— raj zlapra merőleges irányban eltolhatóan van elren- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a érteimében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalinál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents