127329. lajstromszámú szabadalom • Srapnel, kartács vagy más efféle lövedék, stabilizált részlövedékekkel

M«gjelent 1941. évi július hó 1. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127329. szám. XIX/c. osztály. — S. 18147. alapszám. Srapnel, kariács vagy más efféle lövedék, stabilizált részlöveűékékkel. Akcióvá Spolecnost, dirivé Skodovy Závody v Plzní cég és iij. Pantoílícek Bohdan, mérnökjelölt, mindketten Prágában. A bejelentés napja: 1937. évi május hó 20.* Á találmány srapnel, kartács vagy más efféle lövedék, aminek harci tölteléke azonban, a találmány szerint, nem go­lyókból, hanem korongokból, lemezekből, 5 félkorongokból vagy más efféle alakzatok­ból van. A találmány értelmében a töl­telékek, tömegük előnyös elrendezése, úgy­szintén elosztása folytán, felszabadulásuk után úgy stabilizálódnak, hogy lapfelüle-10 tűkkel párhuzamos irányban, vagyis a leg­kisebb ellenállás irányában röpülnek. Ez a hatás, a találmány szerint, koron­gok vagy lemezek közrevonásával, mind forgómozgást végző, mind pedig forgó-15 mozgás nélküli lövedékeknél eljérhető. A forgómozgást végző korongok vagy leme­zek esetén vagy csupán a súlypont ex­centrikus elrendezése révén vagy , pedig úgy érjük el ezt a hatást, hogy a forgó-20 mozgást megszüntető vagy csillapító elren­dezéssel egyetemben toljuk el a súlypon­tot. Az ilyként elkészített lapok bizonyos értelemben nyíllövedékeket adnak, ame­lyeknél tulajdonképen a stabilizátor adja 25 a forgómozgást fékező szerkezetet. Ami a lövedék tulajdonképeni elrende­zését általában illeti, a lapos részlövedé­keket olyként lőhetjük ki, hogy azok már eleve elosztva vannak vagy pedig csak1 a 30 a löveg csuszájánál darabolódnak szét, amint ez kartácsoknál szokásos, vagy pe­dig, hogy osztatlan, a hordozólövedékből csupán a levegőben szétszóródó állapot­ban, amint ez srapneleknél, gránátlövedé­* Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés kéknél és más efféle lövedékeknél szoká- 35 SOS. Maguk a részlövedékek akár telt és csu­pán saját mozgási energiájukkal ható lö­vedékekül szerkeszthetők vagy pedig lapos robbanólövedékekként, amiknek időzítő 40 vagy pedig csapódó:, avagy olyan gyújtóik vannak, amiket a részlövedék fordulatszá­mának csökkenése aktivál. Másfelől, a már kilőtt lövedékek hatását bizonyos idő elmúltával megszüntethetjük, 45 mint pl. olyként, hogy a lövedékek hatás­talan részekre esnek széjjel. Evégből min­den egyes lövedék könnyű részek soroza­tából állhat, amiket kellő alakításuk ese­tén a röpítőerő tart együtt és amelyek csu- 50 pán akkor szabadulnak fel, ha a fordu­latszámcsökkenés valamely kívánt, megha­tározott mérvet ér el, mire a részlövedéV kek hatástalan darabokra hullanak széj­jel. E körülmény légelhárító srapnelek ós 55 kartácsok szerkesztése szempontjából fon­tos, mert a mondott lövedékeknek az után, hogy a levegőben már valamely megha­tározott pályát berepültek, ártalmatlanok­ká kell válniok, hogy a védendő területre 60 visszahullva, ne okozzanak károkat. Ama körülmény, hogy a koronglövedé­kek a találmány szerinti elrendezés foly­tán úgy stabilizálódnak, hogy függélyes tengelyükre merőleges mozgásirányban ha- 65 Iádnak, messzemenő ballisztikus jelentő­ségű. Az ilyként kiképzett, korong mód­jára mozgó részlövedék u. i. sokkal na­gyobb fajlagos terhelést bír el és így sok­rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák napja.

Next

/
Thumbnails
Contents