127315. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ötvözeteknek, főleg vas-réz ötvözeteknek fémtárgyakra való ráhegesztésére

Megjelent 1941. évi július hő 1. MAGTAR KIRÁLYI (jíBSÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127315. szám. XVI/d. osztály. — H. 10746. alapszám. Eljárás ötvözeteknek, főleg vas-réz ötvözeteknek fémtárgyakra való ráhegesztésére. Braunschweiger Hüttenwerke G. m. b. H. Braunschweig-Melverode. A bejelentés napja: 1936. évi november hó 7.* Németországi elsőbbsége: 1935. évi november hó 11 Az új eljárást a mellékelt rajz szerinti példa világítja meg. Egy c hegesztőfogóban két egyes he­gesztőpálca van lazán egymás mellett be­fogva. Az egyik a pálca vasból van, a 35 másik b pálca pedig rézből. Ha ezeket a hegesztőpálcákat a hegesztőlángBa hoz­zuk, pl. ha elektródák gyanánt villamos fényív képzésére használnók fel, akkor egyidejűleg olvadnak le és az alapfémmel 40 együtt egyenletes minőségű ötvözetet alkot­nak. Az új eljárás foganatosításához használt hegesztőpálcák természetesen tetszőleges, a felviendő ötvözetnék megfelelő- kereszt- 45 metszetűck lehetnek. Szabadalmi igénypont: Eljárás ötvözeteknek, főleg vas-réz ötvö­zeteknek fémtárgyakra való ráhegeszté­sére, több különböző fémből álló hegesz- 50 tőpálcának egyidejű, oly módon való leolvasztása útján, hogy azoknak egy­mással és az alapfémmel való összeol­vadásából a kívánt ötvözet adódik, amelyre jellemző, hogy az egymással öt- 55 vözendő fémekből álló (a, b) hegesztő-i pálcákat közös (c) hegesztőfogóba be­fogjuk. 1 rajzlap melléklettel * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Feleifis kiadó: dr. ladoméri SZMERTN1K ISTVÁN m. kir. siob. blrá. „Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.-. 182-278 — Felelős vezető: Bárányi Józsel. Hogy egy alapfémre valamely ötvözetet, pl. vas-réz ötvözetet ráhegeszthessük, a szakkörök eddigi általános véleményé sze­rint szükséges, hogy a felviendő ötvözetből 5 álló hegesztőpálcát, vagy pedig több, a kívánt ötvözet összetevőiből álló hegesztő­pálcát alkalmazni s ez utóbbi esetben eze­ket a pálcákat egész hosszukban kell egy­mással egyesíteni, pl. összeforrasztani, ösz-10 szehegeszleni, huzallal összefoglalni vagy hasonló módon összekötni. Ezek az ismert eljárások körülményesek és drágák, mert egyik esetben tégelyek­ben vagy kupolakemencékben kell az öt-15 vözetet előállítani és hegesztőpálcaalakra hozni, hogy ezt aztán a használati he­lyen az alapfémre rá lehessen hegesz­teni. Viszont a több, különböző fémből álló hegesztőpálcáknak egyetlen pálcává 20 való egyesítése is több munkamenebet és ezzel időt s költséget igényel. Ezeket a hátrányokat a találmány sze­rint meglepő egyszerű módon úgy kerül­hetjük el, hogy az egymással összeötvö-25 zendő fémekből álló hegesztőpálcákat, amelyeket egyidejűleg kell a hegesztőláng-Kan, célszerűen fényívben, az alapfém fe­lett megömleszteni és arra rávinni, lazán egymás mellett közös hegesztőfogóba fog-30 juk Be.

Next

/
Thumbnails
Contents