127310. lajstromszámú szabadalom • Szövőszék folytonos vetülékfonal bevezetéssel

Megjelent 1941. évi július hé 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEÍRÁS 127310. Szám. XlV/b. osztály. — C. 5385. alapszám. Szövőszék folytonos vetülékfonal-bevezetéssel. Clutsom Charles gyára, St. Michaels, Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire, Nagybrítannía. A bejelentés napja: 1937. szeptember hó 13.* A találmány a vetül ékfonal-bevezetése szempontjából folytonos műk öde'sű szövő­szék és főként olyan szövőszék, amely al­kalmas rugalmas szövetek előállítására 5 egydarabhan, amelyekből azután rugal­mas ruházati cikkek, pl. fűzők, melltartók, harisnyatartók, övek és másefféle ruhada­rabok készülnek, továbbá szaliagszövőszék, rugalmas hevederek és másefféle keskeny 10 darabok, pl. folytonos hosszúságú szala­gok és zsinórok szövésére. A találmányt azonban nem kívánjuk ilyen szempontból korlátozni, minthogy az egyéb rendelte­tésű, rendes szövetnek egy darabban tör-15 ténő előállítására való szövőszékekhez is felhasználható. Tudvalevő, hogy előnyös volna oly szö­vőszék szerkesztése, amellyel vetélő hasz­nálata nélkül készíthető :a szövet és ez-20 által a rendes, vagyis vetél ős szövőszé­kek hátrányai elkerülhetők. Szakemberek jól ismerik ezeket a hát­rányokat, amelyek közül az egyik legfőbb az, hogy ha egy vetél őröl elfogy la vetü-25 lékfonal, akkor az üres vetélőt el kell távolítani és fonallal telit vetélővel kell kicserélni. Ez a művelet vetél öcsére néven ismeretes. Ezenfelül az új szál külső vé­gét a megelőző szál vagy vetülékfonial 30 belső végével össze kell kötni. Tehát a szö­vőszéket le kell állítani, ami időveszteséget és az üzern megszakítását jelenti. Az egyes szálak összekötésénél továbbá bizonyos mennyiségű szál veszendőbe megy. Ha 35 mindez gyakran és sok szövőszéknél tör­ténik, akkor az idő- és fonal veszteség va­lamint a termék megszakítása számottevő. Különösen áll ez a szalag-szövőszékekre, amelyek egymás mellett fekvő sok sáv egyidejű szövésére alkalmasak, úgyhogy, 40 ha bármelyik vetélőt ki kell cserélni, ak­kor a többi sáv szövése is megakad. Már történtek kísérletek e hátrányok kiküszöbölésére, de ezek a kísérletek tu­domásunk szerint nem voltak teljesen ki- 45 elégítők. A találmány egyik célja oly javított ké­szülék szerkesztése, amellyel vetélíők hasz­nálata nélkül kielégítő módon készíthető szövet és így a vetélőcsere hátrányai el- 50 kerülhetővé válnak, úgyhogy a teljesít­mény megnő, emellett jelentős fonalmeny­nyiséget takarítunk meg és az előállítási költségek is csökkennek. A találmány másik célja javított esz- 55 közök szerkesztése hurkolt vagy kötött szegélyű textilszövet készítésére. A találmány értelmében folytonos vetü­lékfonalellátású szövőszéken vágy szövő­székhez oly eszközökkel kombinációban, 60 amelyek a szövetet a szövés helyének kö­zelében meghatározott pályára kényszerí­tik, vetülék fonalat behelyező elemet |al­kalmazunk, amely oly fonalvezető, amely a vetülék fonalat a láncfonalak szádján át 65 ide-oda viszi, továbbá alkalmazunk fonál­fogó eszközt, amely a vetülék fonal behe­lyező elemmel együttműködik, a fonal ide­oda vezetésének biztosítására la szádon át és a szegély létesítésére, végül, olyan esz- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a 'értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents