127307. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyagtápláló készülék változó magasságokban dolgozó égési erőgépekhez

Megjelent 1941. évi július hó 1. ÄAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127307. szám. V/d/2. (V/h.) osztály. — B. 14688. alapszám. Tüzelőanyagtápláló készülék, változó magasságokban dolgozó égési erőgépekhez. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. A bejelentés napja: 1937. évi május hó 15.* — Németországi elsőbbsége: 1936. évi május hő 18. Ä találmány változó magasságokban dol­gozó égési erőgépeknél a tüzelőanyagada­golás szabályozásához való készülékre vo­natkozik. Az erre a célra használatos, a 5 légsűrűség változásának hatására kiváltó elállító tagokkal felszerelt készülékek hát­ránya, hogy azok a motor üzemében fel­lépő rázkódtatások következtében oly rez­gésekbe jönnek, amelyek a szabályozás 10 szabatosságát hátrányosan befolyásolják és a megerősítési helyeken hajlítási igény­bevételeket okoznak, amelyek a készülék élettartamát erősen csökkentik. Ezeket a hátrányokat úgy küszöböljük 15 ki, hogy a tüzelőanyagadagolóra ható el­állító tagot a találmány értelmében több, egyenként hosszirányban eltolhatóan ve­hetett membrándobozból képezzük ki. Ez­által azt a további előnyt kapjuk, hogy a 20 tüzelőanyagadagolást befolyásoló nagy el­állító erő létesül, amely erő az egyes mem­brándobozok által kifejtett erők összegével egyenlő. A vezérlő szerkezet a találmány segítségével viszonylag kis helyen helyez-25 hető el anélkül, hogy emellett idegen erő­forrásokkal, például nyomóolajjial működ­tetett erősokszorozó igénybevételére lenne szükség. További jelentős előnye abban van, hogy 30 tömítetlenség fellépése esetén mindenkor csak egy membrándoboz válik hatásta­lanná; az ennek következtében a készülék működésmódjában beálló csekély szabály­talanság könnyen kiegyenlíthető ós az 35 égési erőgép mindaddig tovább üzemben tartható, amíg a sérült membrándobozt a jármű hosszabb üzemen kívüli állapota al­kalmával kicserélhetjük. Célszerű, ha a membrádobozokat közös vezetéken belül lazán, hosszirányban eltolhatóan ágyaz­zuk és egymással és a szabályozó rudazat­tal egyúttal visszavezető erőként ható rúgó útján kötjük össze. A rajzon a találmány két példakénti ki­vitelét ábrázoltuk. Az 1. ábra az egyik kiviteli példa met­szetben és a 2. ábra az 1. ábrán feltün­tetett membrándobozok némileg megvál­toztatott kiviteli alakját tünteti fel. A sza­badalmi igénypontokban szereplő hivat­kozási jelzések az ábrázolt kiviteli pél­dára vonatkoznak — éspedig csupán a megértés megkönnyítésére —, melyekre azonban a szabadalom tárgya nincs kor­látozva. 10 tokban 12 és 13 falakkal határolt hen­geres 11 hüvely van elrendezve, amelyben hosszirányban eltolhatóan négy 15 mem­brándoboz van ágyazva. Ezen dobozok 16 emeltyű közbeiktatásával 17 rúgó hatása 60 útján vannak egymással és a 12 fallal ösz­szekötve. A 16 emeltyű a 11 hüvelyen el­helyezett két 18 támaszon lengethetően van felfüggesztve és alsó, szögben hajlí­tott és villaszerűén kiképzett végével oly, 65 kétkarú emeltyű 19 forgási tengelyét hor­dozza, amely a 11 hüvelyben kiképezett két 14 résen van átvezetve. Ez emeltyűnek a 17 rugót megkerülő görbítése van és felső, vége a befecskendező szivattyú 22 szabat 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents