127251. lajstromszámú szabadalom • Nyomó-légfék

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127251. szám. V/b. (V/g/l.) osztály. — H. 10764. alapszám. TVyomólégfék. Gebrüder Hardy Maschinenfabrik und Gíesserei Aktiengesellschaft, Wien. A bejelentés napja: 1937. évi május hó 22.* — Ausztriai elsőbbség: 1936. évi május hó 23. A találmány tárgya oly nyomólégfék, amelynek vezérlő szelepében nagyobb és kisebb dugattyii van, ezek a fékhengerben uralkodó nyomás, azonos értelemben ható 5 változtatható nyomás (például a fékveze­tékben vagy a segédtartályban uralkodó nyomás) járulékos kioldóerő és ellenté­tes értelemben ható közel állandó erő (pél­dául vezérlő tartályban uralkodó nyomás) 10 hatása alatt állanak és amelyek úgy van­nak méretezve, hogy a fékvezetékben vagy a segédtartályban uralkodó nyomás min­den változása után a dugattyúkkal eltol­ható vezérlő tolattyú útján megfelelően 15 nagy fékhengernyomás áll be. Ily vezérlő szelepek különböző kiviteli alakokban váltak ismeretesekké. így ismeretes például a 122.082. számú osztrák szabadalmi leírás szerinti vezérlő 20 szelep, amelynek a tolattyú útján a ve­zérlő kamrát külön ellenőrző szerve van, vagy a 145.249. számú osztrák szabadalmi leírás szerinti vezérlő szelep, amely nagy érzékenység és ezzel az átütés nagy gyor-25 saságának elérése végett a vezérlő tolaty­tyú és járulékos dugattyú közvetítésével a kioldó erőt kiiktatja. Azonban oly nyomólégfék szerkesztése, amelynek az említett módon szerkesztett 30 egyetlen vezérlő szelepe van, minde.zid.eig nehézségekkel járt, minthogy mindazok a követelmények, amelyeket valamely fékkel szemben támasztanak, különösen ha az teliervonatokhoz készül, nem voltak tel-35 jesíthetők. Fékezési és kioldási fokozatokban pél­dául a fékhengerben uralkodó nyomás nö­vekedése vagy csökkenése a fokozat kez­detén igen lassú, a fokozatok lappangva jelentkeznek. A vezető a nyomás e kés- 40 leltetett változását nem veszi azonnal ész­re, úgyhogy hajlandó a fokozat fölösleges megnövelésére. A fékhatás ekkor túl nagy, vagy túl kicsiny mértékben jelentkezik és a vezető arra kényszerül, hogy a fékhen- 45 gerben uralkodó nyomást azonnal ismét megváltoztassa. Lejtőn való menetkor en­nek egyenetlen menetsebesség és a vonat­ban jelentkező lökések és rángatódzások a kellemetlen következményei. 50 Oly segédtartály alkalmazásakor, amely­nek tartalma a fékhengerben uralkodó leg­nagyobb nj^omás elérésére éppen elegen­dő, hiányzik minden lehetősége annak, hogy a féket gyors fékezés után után- 55 táplálják. Ha viszont oly segédtartályt alkalmaz­nak, amelynek elegendő utántáplálási tar­taléka van, akkor a kioldás ideje a fék­hengerbeli közeg sűrűségi fokától függ, 60 minthogy kimerült tartály esetén annak újra való megtöltése hosszabb időt igé­nyel, a fékhenger oldási ideje azonban a .segédtartály töltési idejétől függ. Az oldás ideje a fékhenger lökethosszától is függ, 65 minthogy a segédtartálynak nagyobb hen­gerlöket esetén a fékhenger töltése vé­gett több nyomólevegőt kell leadnia. A vonat fékoldási ideje ezzel ugyancsak meg­növekszik, minthogy kimerült segédtartá- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlováik sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A' csehszlovák szabadalom száma: 64046.

Next

/
Thumbnails
Contents