127216. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés magnézium termikus előállítására

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127216. szám. IV/h/1. osztály. — F. 8935. alapszám. 10 15 25 30 Eljárás és berendezés magnézium termikus előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1934. évi december hó 8.* — Németországi elsőbbsége: 1933. évi december hó 22. Magnéziumnak termikus előállítását mag­néziumoxidnak vagy azt tartalmazó anya­goknak redukálószerekkel, mint kalcium­karbiddal, alumíniummal, szilíciummal és hasonlókkal való redukálásával eddig vagy kívülről fűtött vasretortákban vagy kemen­cékben vagy pedig elektródakemcncékben foganatosították. Mimellett utóbbinál a bel­ső fűtés folytán! a jobb kihasználás előnye mutatkozott, az elektródák oxidálása útján keletkezett fémoxid a magnézium veszte­ségmentes előállítását annak visszaoxidá­lódása folytán lehetetlenné tette. Mindkét eljárásnak az a hátránya, hogy a hőfejlő­dés az egész reakciós tömegen át nem egyenletes. E hátrányok kiküszöbölése végett a talál­mány értelmében a magnézium keletkezé­sét a reakciós keverékből lényegében su-20 gárzómeleggel érjük el, . amennyiben a reakciós keveréket célszerűen vékony réteg alakjában, előnyösen villamosan fű­tött, pl. szénből, grafitból, molibdénből, sziliciumkarbidból vagy krómnikkelötvöze­tekből való hősugárzóelemek mentén ve­zetjük el. Az előnyösen brikett alakban al­kalmazott reakciós keveréket célszerűen mechanikus szállítóberendezéssel szállít­juk, mimellett akár magát a tűzhelyet, me­lyen a reakciós keverék ki van terítve, a sugárzóelemek menten elmozgatjuk, vagy pedig a reakciós keveréket a nyugvó tűz­hely fölölt mozgó rostéllyel, amely mint­egy olyanfajta lehet, mint a Redler-roslé-35 Ívok, állandó átforgatás mellett szállítjuk. A találmány szerinti eljárással a bevitt hő jó kihasználását és a magnéziumgőznek a reakciós keverékből való igen egyenletes keletkezését tesszük lehetővé. Az eljárás minden további nélkül folyamatossá alakít- 40 ható és ezért nagyüzemi mértékben is fo­ganatosítható. A rajz a találmány szerinti eljárás foga­natosítására való berendezés kiviteli példá­ját szemlélteti. A magnezitkövekkel kira- 45 kőit —1— tokos kemence boltozatában, hossztengelyére harántirányban egy sor villamosan fűtött —2— szilitrúd van. A —3— szállítóberendezés a reakciós keveré­ket a kemence tűzhelye fölött a —4— ki- 50 lépőnyíláshoz vezeti, mimellett a keletke­zett magnéziumgőzök az —5— csövön át a kondenzáláshoz jutnak. Valamely kö­zömbös gáznak, pl. hidrogénnek —6—nál való bevezetésével a kemencében mérsé- 55 kelt túlnyomást tartunk fenn, amely leve­gőnek a Behatolását meggátolja. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás magnézium termikus előállítá­sára, magnéziumoxidnak vagy ezt tártai- 60 mázó anyagoknak redukálószerekkel, mint kalciumkarbiddal, alumíniummal, szilíciummal és hasonlókkal való redu­kálásával, melyre jellemző, hogy a reak­ciós keveréket sugárzóhővel hevítjük, 65 amennyiben az esetleg briketté sajtolt re­akciós keveréket vékony rétegben — elő­nyösen villamosan fűtött — sugárzóele­mek mentén vezetjük el. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents