127211. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemesített kovácsolt darabok előállítására, nagyszázalékos magnéziumötvözetekből

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127211. szám. XVI/c. osztály. — F. 8887. alapszám. Eljárás nemesített kovácsolt darabok előállítására nagyszázalékos magnéziumötvö­zetekből. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1938. évi április hó 14.* — Németországi elsőbbsége: 1937. évi június hó 7. Magnéziumot nagyszázaiékban tar­talmazó magnéziumötvözetekből való kovácsolt darabok előállításánál, ame­lyet a szilárd túltelített oldatban levő 5 alkatrészek kiválasztásával nemesítési eljárásnak vetettek alá, eddig akként jártak el, hogy a kovácsolt munkada­rabokat szobahőmérsékletre való le­hűtés után egyneműsítő izzítókezelés-10 nek és ezt követően késleltetett hűtés­nek vetették alá, vagypedig előzetes, pl. vízben való megrezzenlés után a kivá­lási vonal alatti hőmérsékleteken meg­eresztőkezelést alkalmaztak. E mellett 15 azonban kiváltképen nagyméretű ko­vácsolt darabok esetében megfigyelték, hogy a magnéziumnak és a nagyszáza­lékos magnéziumötvözeteknek rekristá­lyosodásra különösen kifejlett hajlama 20 folytán a hőkezelésnél nagyméretű kristályok képződnek, aminek az a kö­vetkezménye, hogy a munkadarab szi­lárdsági értékei csökkennek. Ugy találtuk, hogy e hátrányt elke-25 rülhetjük, ha a munkadarabokat köz­vetlenül a kovácsolási folyamat után, melyet ebben az esetben az egynemű állapotkörzeten belül fekvő hőmérsék­leteken kell foganatosítani, vagyis köz-30 vétlenül az odorból, megrezzentésnek vetjük alá és ezt követően megereszt­jük oly hőmérsékleten, melyek éppen elég magasak ahhoz, hogy a heterogén alkatelem kívánt kiválását előidézzék, 35 ellenben nem elegendőek még ahhoz, * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés hogy a munkadarab rekristályosodását jelentős mértékben előidézzék. A találmány szerint alkalmazandó kovácsolási és megeresztő hőmérsékle­tek természetesen bizonyos fokig a fel- 40 dolgozandó ötvözet fajtájától függenek: A kovácsolási hőmérséklet az ismert állapotábrákból közvetlenül adódik. Pl. oly ötvözeteknél, melyeknek összetétele 8—9o/o alumínium 45 0,2—0,6o/o cink 0,2o/o mangán maradék pedig: magnézium az adott kovácsolási hőmérséklet 320— 400 C°, mimellett a megeresztőhőmér- 50 sékletnek 140-180 C° között kell mo­zognia. Példa: Kovácsolt és nemesített légcsavar előállításához csőrúdsajtón előzetesen 55 sajtolt lapos vagy kerek profilú 8,5o/o alumíniumot, 0,§o/0 cinket, 0,2«/o man­gánt tartalmazó egynemű magnézium­ötvözetet, melynek hőmérséklete 370— 400 C°, fűtött, 300—350 C -on tartott 60 odorokkal ellátott kovácsolósajtóba he­lyezünk és ott először a készresajto­lásra alkalmas előzetes alakra hozzuk. A tulajdonképeni nyers légcsavart eme előzetes formának 340—360 C°-ra való 65 felhevítésével ugyancsak fűtött odorok­ban hidraulikus sajtóval kovácsol­juk. A kovácsolási folyamat befejezte után a nyers légcsavart, melynek már rendelet 2. <ha értelmében a volt cseh-sz lovak szar­napja

Next

/
Thumbnails
Contents