127188. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet hajlékony nyomóformáknak formahengerre való ráfeszítésére

Megjelent 1941. évi június hó 16. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127188. szám. IX/e. osztály. — R. 7862. alapszám. ^ Szerkezet hajlékony nyomóformáknak formahengerre való ráfeszítésére. Rotaprinf Akt.-Ges. Berlin. A bejelentés napja: 1936. évi december hó 21.* — Németországi elsőbbsége: 1936. évi január hó 14. Az ismert sokszorosító gépeknél a rál'cszílő szerkezetek vagy csavarkötés álján vagy rúgóhalás alatt álló feszítő­lécekkel ' rögzüellék a fémlapokat a 5 formahengereken. Az ulobbi szerkeze­tek előnyösebbek. mint az előbbiek mert kényelmesebben és időmegtaka­rítással kezelhetők. Az elsőnek emlí­teti, azaz a csavarkötéses' szerkezclek-10 nél is alkalmazták már járulékos, a t'ormahcnger hosszhasílékát áthidaló, ugyancsak lecsavarható fedésekel, me­lyek a fémlap-peremeket buhúzzák. Az iíyen áthidalásoknak kellős célja van. 15 Egyrészl meggátolják a késnek a hasí­lékba halolásál, másrészt pedig azt, hogy a kezelő személyek ujjai a hasí­lékba jutás folytán megsérüljenek vagy széllapíllassanak. Ezen ismert beren-20 előzéseknél elengedhetetlenül szükséges, hogy a fémlap ráfeszílése előtt a hidal eitávolítsák, azután a lapot ráfeszítsék és végül a hidat újból felerősílsék. Mi­után valamennyi rögzítés csavarokkal 25 történt, körijlniényes és idölrabló mun­kál kellelt teljesíteni. A találmány tárgya ráfeszílő szer­kezel, mely éppen olyan kényelmesen kezelhető, mint a rúgóhalás alatt álló 30 feszílőléc és mely c pélra a henger ráfeszílőrésc felelt fekvő híddal van el­látva. Ez a híd azonban, mely sérülé­sek ellen óhajt védelmet nyújtani, nem járulékos és nem az eddig ismeretessé 35 váll módon csavarják fel a formahen­* Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. ren szabadalmi hivatalnál annak 40 45 gerre, hanem a ráfeszílő szerkezet ré­szeiből áll és azokkal egyült, egy és ugyanazon fogantyúval működtethető. Az 1. és 2. ábrákon a találmány ki­vileli példája perspektív nézetben kél különböző helyzetben van feltüntetve. A formahenger kerülete a —3— test­ből és a —9, 7, 1, G. 2, 8, 4— részek­ből áll. melyek híd módjára nyúlnak a baloldali —12— kampóklól a jobb­oldali —12— kampókig. Az 1. ábrán a csészealakú —1— és —2— részekel az elülső végeken kitörve ábrázoltuk, hogy az —5— rúgó jól látható legyen. —9— egy —12— kampóval ellátott, helytálló 50 feszílőléc és —1— egy a —10— ken­gyelkörül forgatható, ugyancsak —12— kampóval elláloll feszílőléc, melyek kö­zöli a —13— lemez úgy van kifeszítve, hogy a —12— kampók a fémlemez 55 — l-l— lyukaiba fogódzanak. Az emlí­teti híd az —1—' és —2— részekből áll, melyek a —6— lengelyrúd útján csuklopánlszerüen, tehát csuklósan vannak összekötve. Azonkívül az —1— 60 rész, a helytálló —9— feszíLőléc fö­lött és a —7— lengelyrúd segélyével a —3— testen lengeíhelően és a — 2— rész a — S— lengelyrúd segélyével moz­galhaló —i— íeszílölécen ugyancsak 65 lengeíhelően van megerősítve. A —4— feszílőléc a —10— csavarok körül for­gatható. A —9, 7, 1, 6, 2, 8, 4— és — 10— részek íehál csuklós parallelo­gramban'vanhak elrendezve és a helyt- 70 delet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents