127177. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rövid ideig tartó feszültséglökések létesítésére

Megjeleni 1941. évi június hó Í6. , MAGTAR KIRÁLYI <||EI|§ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127177. szám. VH/g. osztály. — C. 5330. alapszám. Berendezés rövid ideig tarló feszüllséglökések létesítésére. Ceskomoravská-Kolben-Danék akcióvá spoleenost cég, dr. Heller Bedrích mérnök és Ibi Jaroslav mérnök, mindhárman Prágában. A bejelentés napja: 1937. évi július hó 20.* Higanygőzös egyenirányítókban vagy lenül a túltelített transzformátorról más fényívszelepekben az anódokgyúj- vesszük le, hanem olyan transzformá­lásának pillanatát tudvalevőleg a fény- torokról, amelyek a rendes mágnesezési ívpályában fekvő ráccsal lehet vezé- viszonyok közölt dolgoznak. A lúllclí-5 relni, ha ebbe alkalmas feszültségei ve- lelt vasú indukció itt csak a rácsfeszüli- 40 zclünk. Már több eljárás ismeretes cél- ség gerjesztésére és vezérlésére való, a szerű lefolyású, a rácsvezérlés céljára rácslerhelést azonban nem követi. így szabályozható időpontban fellépő fe- módunkban áll a rácsvezérlési igen szüllség kellésére. Ezeknél az eljárások- nagy rácshalás elérésére is felhasználni 10 nál elektromechanikus forgatható érint- anélkül, hogy a túltelített vasú induk-45 kezőszerkezeteket, vagy pedig nem for- ció meg nem engedhető értékig növe­galható, villamos vagy elklromágneses kednék. eszközöket^ pl. indukciós regulatorokat A találmány szerinti berendezés alkalmaznak, melyek a fázisrácsfeszült- egyik kivileli alakját a mellékelt rajz 15 séget az anódfeszüllséghez képest vál- 1. ábrája péklaképen tünteti fel. 1 a 50 . tozlatják. Ismeretes továbbá, hogy meg- rácskör tápláló hálózata, 2 a lúllelítelt felelő alakú rácsfeszüllséggörbe lélesí- vasúindukció (fojtóelem), 3 a három­lésére lúltelítelt Iranszfonnátorokal oszlopú, nem túltelített transzformátor használnak. és 4 a vezérelt szelep rácsköre. 20 A túltelített transzformátora ismert Ha a 3 háromoszlopú Iranszformá- 55 berendezéseknél a rácsfeszüllségel min- tor két oszlopára a közös 1 hálózatból dig közvetlenül a lúllelítelt Iranszfor-. táplált azonos menetszámú két 5. 6 ger­málorról veszik le. Hogy azonban a jcszlő tekercset helyezzük, akkor ezek rács táplálására alkalmas feszüllség- célszerű kapcsolásával elérhetjük, hogy 25 alak a rácsárammal történő terhelés- a mágnesező fluxus a gerjesztő tekercs 60 nél is megmaradjon, szükséges, hogy nélküli oszlopban zérus legyen. Ha a ez a rácsáram a túltelített transzfor- találmány szerint e tekercsek egyikével, mátor mágnesező áramának csak töri- pl. a G tekerccsel, a túl telített 2 induk­része legyen. Ebből világos, hogy a ciól (fojlóelcmel) kapcsoljuk sorba, ak-30 Iranszfonnátorokal kicsiny rácsleijesít- kor a hálózali feszültség ebben a kör- 65 menyekhez is rendkívül bőségesen kell ben a G lekeres és a 2 fojlóelem reak­mérelezni, ami ennél a rácsvezérlő el- tanciáinak aránvában oszlik el. A túl -járásnál a hálást korlátozza. telített 2 fojtóelem alkalmas felépítésé-A találmány olyan berendezés, vei. pl. különleges vasötvözetek alkal-35 amelynél a rácsfeszüílségel nem közvei- mázasával elérhcljük. hogy annak mág- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents