127160. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fényképező készülékeken a felvevő objektívnek a felvétel tárgyára távolságmérő segélyével való élesre állításához

Megjelent 1941. évi június hó 16. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127160. szára. IX/f. osztály. — Z. 2259. alapszám. Berendezés fényképező készülékeken a felvevő objektívnek a felvélel tárgyára távolságmérő segélyével való élesre állításához. Zeiss Ikon Áktiengesellschaft, Dresden. A bejelentés napja: 1934. évi január hó 26.* — Németországi elsőbbsége: 1933. évi október hó 25. A találmány fényképezőkészülékek­hez való oly berendezés, melynél a fel­vevő objektív a felvétel tárgyára oly távolságmérő segélyével állítható élesre, 5 melynek beállítható optikai része a mé­rősugár kitérítése végett az objektív be­állítószerkezetével mechanikusan van kapcsolva. Ilyen berendezések önmagukban is-10 méretesek. Ezeknél a távolságmérő tük­rös hasábból vagy valamely más tük­rös berendezésből álló alapvonala, va­lamint a mérősugár kiterítéséhez való optikai eszköz egy egységgé vannak ösz-15 szeépítve és ez a fényképező készülék tokján, annak az objektívtartót vezető falán vagy a készülék más alkalmas részén van megerősítve. Mindezekre a berendezésekre jellemző, hogy a távol-20 ságmérőhöz tartozó valamennyi alkat­rész közös egészet alkot. A találmány abban van, hogy alapvonalat alkotó optikai szerv belileg el van különítve azoktól az 25 likai szervektől, amelyek a mérősugár kitérítésére valók. Ennél az elkülöní­tésnél a fényképező készülékben meg­lévő teret előnyösebben lehet kihasz­nálni, miáltal kis formátumú fényké-30 pező készülékek is aránylag egyszerű módon szerelhetők fel távolságmérővel. Az alapvonalakat alkotó elemeket elő­nyösen vagy a fényképező készülék tok­jában vagy tokján rendezzük el, míg a 35 mérősugár kitérítésére való optikai esz­az tér­op­közöket az objektívtartóra vagy az ob­jektívfoglalatra szerelhetjük. A mérő­sugár kitérítésére való berendezés moz­gatható alkatrésze azzal a berendezéssel van összekötve, amely az objektívnek 40 a felveendő tárgyra való élesre állítá­sához szükséges beállítást végzi. Ha az objektívet csavarmenetes hajtóművel toljuk el, úgy ez a távolságmérő moz­gatható optikai részével alkalmas me- 45 chanikus közbenső tagok útján van kapcsolva. A távolságmérőnek mozgat­ható optikai részét az objektívtartó el­tolásával is működtethetjük, ha ezt az elLolást az objektív élesre állításához 53 használjuk. A rajzokon a találmány különböző kiviteli példáit tüntettük fel. Az 1. ábrabeli megoldásnál a távol­ságmérő 1 alapvonala a fényképező ké- 55 szülék 2 tokjában van. A 3 objektív­tartón vannak a mérősugár kitérítésé­hez szükséges optikai alkatrészek, ame­lyek a 3 objektívtartón helytállóan el­rendezett 4 negatívlencséből és az op- 60 likai tengelyre merőleges irányban el­tolható 5 pozitívlencséből állanak. Ez a pozilívlencse 6 csúszópályán eltolha­tóan van ágyazva és az eltolást a fény­képező készüléknek 8 fedelén elrende- 65 zett 7 "görbe pálya vezeti be, ha a 3 objektívtarlót a 8 fedélen a 7 görbe, vezetékkel szemben eltoljuk. A 7 görbe, vezetéken 9 csap csúszik, mely az 5 lencse '10 foglalatával van összekötve * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. foglalatával 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák 70

Next

/
Thumbnails
Contents