127153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás terra sigillata külsejű bevonat előállítására kerámiai tárgyakon

2 12 715 3. nek. Ezen ugyan lehetséges segíteni oly­módon, hogy nagyobb mennyiségű lúgot használnak a folyékonnyá téléihez, vagy az oldalhoz védő kolloidot adnak hozzá 5 vagy pedig mindkét módot használják. Lényegesen kedvezőbb az a munkamód, amelynél a fémoxidok a cserépből vagy. az égető térben hatnak, tehát mindkét esetben a mázzal ellátott kerámiai tár-10 gyakra külsőleg hatnak, mivel ez eset­ben nem szükséges a pótlólag hozzáadott fémoxidok pontos adagolása. így használ­nak agyagokat, melyek több-kevesebb meszet tartalmaznak, pl. 5—20"/o-ot, vagy 15 pedig az agyaghoz aránylagos mennyi­ségű meszet, magnéziumot, baritot vagy más megfelelő fémoxidot adnak, avagy égetés előtt, vagy közben a kemencébe 'fémvegyületeket tesznek, melyek a meleg 20 hatására elbomlanak és ezáltal a kerámiai tárgyak felületén a fémoxidokat reakcióba hozzák. Esetleg mint cinkklorid szétfoly­nak, így pl. megfigyelték, hogy elég egy darab mészkövet tenni a kemencébe a ke-25 rámiai tárgyakkal együtt, melyek felülete a találmány szerint dolgozandó meg és felfokozni a hőt 1000 C-ra és feljebb, hogy itt is érvényesüljön a mész javító hatása. Ennél a kivitelnél, vagyis mészkő hasz-30 nálatánál, melyet a kemencébe egyidejű­leg helyeztek el, a nemesítő hatás csak a mészkő-darab helyének legközelebbi kör­zetére van korlátozva. Az új eljárási módnak az előnye abban 35 van, hogy ritkább oldattal, esetleg rit­kább mázanyagokkal lehet dolgozni, ami állal a cserépen a máz tapadása növek­szik abban az esetben, ha recézettsége elégtelen. Másrészt jobb külsejű árukat 40 nyerünk, mint amikor hiányzik a fémoxi­dok hatása és ami mindenekelőtt fontos, a fémoxidok együttműködése lehetőséget nyújt a törzsszabadalomban leírt munka­módszertől való kisebb-nagyobb" eltérésre. 45 Meglepő módon mutatkozott, hogy nem kell megtartani a 10 század (cp) és kisebb sűrűségei, sőt ezt a határt felfelé is túl lehet lépni, anélkül, hogy a túllépés a hálás csökkenését okozná. A várt hatás 50 elérhető az agyagoldat elkészítéséhez használt oldok nélkül is és csak ilyen eset­ben kell a híg agyagoldatra és annak az üledék durvább részeitől ülepítés, vagy cenlrifugálás állal való megtisztítására 55 gondolni. Az oldok nélküli munkánál a követ­kező eljárás kedvező: elsősorban egy híg agyag szuszpenziót készítenek. Ebből egész rövid idő alatt leülepednek a zavaró durva részecskék, melyek könnyen eltávolítha- 60 lók. A megmaradt ritka szuszpenzió be­sűríléséhez általában elég azt hosszabb ideig, pl. 24 órát állni hagyni, amikor is egy felső, csaknem tiszta víz- és alsó szuszpenziós réteg képződik, megsürílve 65 agyagrészecskékkel. Az alsó réteg közvet­lenül használható, mint máz-anyag. Általában célszerű a sűrűséget 20 szá­zad (cp) fölé emelkedni nem hagyni. A mázanyagnak a kerámiai tárgyakra 70 való felhordása bármely tetszőleges mó­don történhetik. Maguk a tárgyak készül­hetnek agyagból, vagy kerámiai anyagból, kőanyagból, kőagyag anyagból, porcellán anyagból vagy égetett agyagból, de szúk- 75 séges, hogy minden egyes esetben tekin­tettel legyünk a nyersanyagba kevert fém­oxidok vagy azokat képező vegyületek kü­lönleges tulajdonságaira. Különösképen kedvező a felhordás a nagyjából megszá- 80 radt vagy szárított testekre. Meg kell említeni a máz színének a használt agyag megfelelő megválasztásá­val vagy színesen kiégő fémes vegyüle­teknek hozzáadásával lehetséges befplyá- 85 solhatóságát, amikor itt is, minden eset­ben szükséges a fémoxidoknak a pótló hatása. Szükséges még megjegyezni, hogy — mint már említettük is — a találmány 90 szerinti eljárás kivileiénél a koncentráció és az alkalmas használt máz-anyag tu­lajdonságai tekintelében a legnagyobb le­helőség áll elő. Elvileg kimondható, hogy a mázanyagnak mindig folyós halmazálla- 95 porának kell lennie és mentesnek legalább mindazon agyagos részecskéktől, amelyek az oldat 10 százados (cp) sűrűségűre való elkészítésénél 24 óra alalt leülepszik. Szabadalmi igénypontok: loo 1. Eljárás kerámiai tárgyak lerra sigilla­tához hasonló bevonatának előállítására a 125.584. számú szabadalom szerint, az­zal jellemezve, hogy az agyagoUlattal be­vont kerámiai tárgyak felületére a ki- 105 égetésnél alkalikus földek vagy magné­zium vagy cink csoportba tartozó vegyü­leteket vagy oxidokat hozunk behatásra. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve,'hogy a fémoxidokat vagy no azokat képező "vegyületeket a tulajdon­képeni mázanyaghoz adjuk hozzá, ami­kor is. a pótanyagok kicsapó tulajdonsa-

Next

/
Thumbnails
Contents