127153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás terra sigillata külsejű bevonat előállítására kerámiai tárgyakon

Megjelent 1941. évi június hő 1G. MAGTAB KIRÁLYI $E£SjL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127153. szám. XVII/b. oszlály. — Sch. 5855. alapszám. Eljárás lerra sigillatá külsejű bevonat előállítására kerámiai tárgyakon. Schütte Aktíengesellschait íür Toníndustrie cég, Minden í. Westf. (Németország.) Pótszabadalom a 125584. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. — A pótszabadalom bejelentésének napja: 1937. évi május hó 5.* — Németországi elsbbbsége: 1937. évi február hó 26. A 125.584 számú törzsszabadalomban, le het megváltoztatni. Kitűnő eredményeket van írva kerámiai tárgyak terra sigillatá- jlehet elérni az alkalikus földek fémjeinek hoz hasonló mázának elkészítési módja, oxidjaival és magnéziummal, vagy közön­amely szerint agyagból,, lúgból vízből és séges földfajok fémjeinek oxidjaival, cink-5 esetleg védő kolloidokból oldat készül, kel, stb. is. 40 amely kb. 10 század (cp) sűrűséget mutat, A legegyszerűbb eljárás azon alapszik, ez az oldat egy bizonyos ideig (kb. 24 hogy a tulajdonképeni mázanyaghoz je­óráig) nyugalomban marad és az üledék lentéktelen mennyiségű ilyen fémoxidot elválasztása után kerámiai tárgyak bevo- iádnak, tehát pl. meszet, magnéziumot, 10 nására használható fel. Ezen oldalék cinkoxidot vagy hasonlót, esetleg ezeket 45 ogyagtárgyak bevonására való felhaszná- képező oldatokat, foszfátokat vagy más lása előtt a híg agyagos oldatot be lehet sókat. Ebben az esetben figyelemmel kell sűríteni elpárologtatással vagy hasonló leni arra is, hogy a pótanyag jelentek­módon, telén mennyiségű maradjon és lehetőleg 15 Ezt a módot használni lehet minden- fémvegyületeket is használjunk, amely 50 féle agyagnál és az egyes esetekben fel- semmiféle színnek a tulajdonságát nem . használt agyag alapszíne szerint külön- mutatja, tehát nem is változtatja meg az böző színű mázt ad, amelyek \minfcl &l eredeti .agyag égetési színét, Hogyha a terra sigillalára jellemző aksamitos fényt pótanyagoknak az eredeti mázanyagba ke-20 mutatnak. vert mennyisége túl nagy, — különöské- 55 Emellett meglepő módon megállapítot- pen fémes vegyületek használala esetén, ták, hogy a bevonó anyaggal ellátott ke- melyek tökéletesen szélesnek oxidokká, el- • ramkii tárgyak égetésénél a fémoxidok je- sősorban a hő hosszú behatására, eset­lenlétével elérhető a gyártmányoknak, leg magas hő használatára, — úgy el-25 esetleg a máznak jelentékeny javulása. veszti hatását, sőt a lerra sigillatá mázt; 60 A terra sigillalára jellemző meleg, bá- sem lehet elérni, gyadt fény megerősödik, a színesre égő A pótanyagnak a mázanyaghoz való ke­agyagok színárnyalatai kimélyülnek és verése azonban kevésbbé alkalmas munka­végül olyan oldatok használatánál is, me- eljárás, mert nem tekintve a normál vagy 30 lyek maguk nem vezetnének lerra sigil- isemleges sókat a fémoxidok, amelyeket 65 lata keletkezéséhez, fémoxidok hatására a találmány szerint mindenekelőtt hasz­teljes eredményt kapunk. nálni kell, nagyobbrészt kicsapóan hat-Az égetésnél a legkülönbözőbb fémoxi- nak az agyagra és ezzel előidézik az agyag­dokat lehet hatni hagyni és a hatás mó- részecskék eldurvulását és esetleg az 35 dozalát ugyancsak különbözőképen le- agyagos oldatok kiválasztódására vezet- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Csehszlovák Szabadalom száma: 64253.

Next

/
Thumbnails
Contents