127147. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyersvas gyártására sav- vagy kéndús ércelegyből, több-kevesebb ként tartalmazó tüzelőanyaggal

Megjelent 1041. évi június hó 16. MAGYAR"KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127147. szára. Xll/e. osztály. — S. 18094. alapszára. Eljárás nyersvas gyártására, sav- vagy kéndús ércei egy bői, több-kevesebb ként tartal­mazó tüzelőanyaggal. Solvay & Cíe cég, Bruxelles, mint Dr. Paschke Max mérnök,'Clausthal-Zellerfeld (Németország) és Dr. Peetz Eugen mérnök, Duisburg-Hütten­heím (Németország) jogutódja. A bejelentés napja: 1935. évi március hó 29.* — Némeibirodalmi elsőbbsége: 1934. évi március hó 29. 10 Az ipar jelenlegi állása mellett vas­érceket csak akkor lehet sikerrel ko­hósílani, ha az ércben és a tüzelő­anyagban jelenlevő kén megkötése nem igényel túlsók mészkövet. A szükséges mészkőmennyiség az ércek sav-, külö­nösen kovasav-tartalmával, valamint azok kéntartalmával nő. Az érceket ezeknek az alkotórészeknek a minden­kori piaci helyzettől függő bizonyos mennyiségén felül a kicsiny vasnyere­ség és a nagy lüzelőanyagfogyasztás miatt nem leheL többé a szokásos re­dukáló eljárásokkal gazdaságosan íel-15 dolgozni. Ez nagy hátrány, mert igen sok orván érc van, melyek eddig ezért hasznavehetetlenek és ériéktelenek vol­tak. Már megkísérelték ugyan ezeket az érceket különböző feltáró eljárások-20 kai, például mágneses fajtázással, a már nem tűrhető kovasavtartalomtól megszabadítani, de többnyire gazdasági eredmény nélkül; olyan esetekben pe­dig, amikor a különböző ásványok 25 egymással bensőén összenőttek, még a műszaki siker is elmaradt. Ezzel szem­ben az ércek kénmentesítésere haté­kony eszközt találtak a pörkölésben vagy zsugorításban. 30 Az eddig szokásos kohósíló eljárá­soknál használható kénszegény nyers­vas keletkezik. Van olyan javaslat is, amely szerint a nagyolvasztóban a szo­* Ez a nap az 5930/1939. M. E, sz. badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés a lebocsátás után vagy a elősegí-40 kásos bázikus salakkal csak durván, kb. 0,1—0.2I>/Ű S-re kénmenlesílenek és 35 a nyersvasat mangánszulfid leválasztásának lésével vagy villamos kemencében mészsalakkal finomítják. Az üzem egyenletesebbé tételére és koksz meg­takarítására úgy is eljártak, hogy a nagyolvasztóból vasat és bázikus sala­kot állandóan mellmedencébe folyat­lak és ezeket egymással itt reakcióba lépni hagyták. Éhhez csatlakozóan a 45 nyersvasaf, esetleg fúvószéllel, mind­járt acéllá kellett átalakítani. Az előadottakkal ellentélben, a ta­lálmány olyan eljárás, amely savban, különösen kovasavban, vagy pedig kén- 50 ben dús ércek sikeres kohósílását löb­bé-kevésbbé kéntartalmú tüzelőanyag- . gal teszi lehetővé. A találmány alapja a vasgyárlás területén eddig uralkodó nézetektől eltérő elv; nevezetesen, hogy 53 a nagyolvasztóban a kénmenlesítésről teljesen lemondunk és a ként a vas­ból, alkalmas módon, csak a vas lebo­csálása után távolítjuk el. A találmány ' szerint az érchez mészkövet vagy egyéb póllékokal csak akkora mennyiségben adunk, amekkora könnyen olvadó sa­vanyú salaknak, pl. a faszéntüzelésű nagyolvasztók salakjainak csoportjába tartozó salaknak eléréséhez szükséges. Ekként a vashozamot tetemesen fo­rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­napja. 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents