127123. lajstromszámú szabadalom • Betonfegyverzet

2 127123. haladó rúd, a bordában káros nyúlások nem keletkeznek. A fegyverzetet alkotó rúd lapadó ellenállását azzal is növelhetjük, hogy a csavarfelület a rudak egyéb fc-5 lülcléhez szögben vagy ívelten csatlako­zik, miáltal a gömbölyű rúdban csavar­. vonalasán haladó horony keletkezik. A mellékelt rajz a találmány több pél­dakénli kiviteli alakját szemlélteti. Az 10 1. ábra két egyenlő, félgömbölyű rúd­ból készült fegyverzeti rúd oldalnézete, a 2. ábra ily rudak részeinek nézete, a 3. ábra ily rúd keresztmetszete, a 4. ábra egyenlő, félgömbölyű rudakból készült rúd keresztmetszete, mely rudak egymáshoz képest eltoltak, miáltal tehát az egyik rúd a másikon túlnyúlik, az 5. ábra egyenlőtlen, félgömbölyű rudak-20 ból készült rúd keresztmetszete, a G. ábra oly rudakból készült rúd kereszt­metszete, melyeknek a csavarfelülethez csatlakozó felületei a rúd tengelyén át­haladó síkkal párhuzamosak, a 25 7. ábra oly rúd keresztmetszete, mely­nek csavarfelülete a további felülethez él­ben csatlakozik, a--8. ábra ugyanazt ívelt átmenettel mu­tatja es a 30 9. ábra három rúdból álló fegyverzet­rúd keresztmetszete. Az 1—3. ábrák szerinti fegyverzetrüd egymásra fektetett, csavarfelület mentén érintkező, félgömbölyű —2. 2a— rudak-35 ból áll, melyek keresztmetszete egyenlő, amikoris a rudak csavarfelületei fedik egy­mást. Ezek úgy keletkeznek, hogy a keres­kedelemben szokásos, félgömbölyű ruda­kat sík felületeikkel egymásra fektetjük és 40 együtt a keresztmetszet középvonala vagy hclj-csebbcn az egymáson fekvő rudak for­gás-tengelye körül elcsavarjuk. A rudak egyenlőtlenségei folytán, melyek a rudak összecsavarásánál még növekednek, —3— 45 éleik nem fognak pontosan egymásra fe­küdni, sőt inkább a körprofilon túli ré­szen, melyet az egymáson fekvő rudak különben képeznének, részben túlnyúlnak, részben a —4— hornyot képezik. Ezek 50 a kiálló részek és hornyok a fegyverzet­rúdnak jól lapadó ellenállóképességet köl­csönöznek. Ennek növelésére, mint a 3. ábra mutatja, egyenlő, félkörkeresztmelr szetíí félgömbölvű —5, 5a— rudakat úsv 55 feklelünk egymásra és úgy csavarunk ösz­sze, hogy a rudak kereszlmetszelei egy­máson túlnyúljanak. Ilyen módon az'cgycs rudak —6— élei eló'reállanak és a fegyver­zetrűd mentén, azon csavaralakúan ha­ladó, azonban a rudakkal rostosán kap- $o csolalos bordákat alkotnak. Ugyanezt érhetjük el különböző kereszt­rnelszetű rudakkal (5. ábra). A —7— rúd keresztmetszete nagyobb, mint a rajta levő —7a— rudé és ezen a —8— élekhez tar- 55 tozó felületekkel mindkét oldalon túlnyú­lik. A rudak elcsavarásánál a rudakban a rostos kapcsolat itt is fennmarad. A G. ábra az 5. ábrán szemlétetetlhez hasonló rúd keresztmetszete, amelynél a 70 —9, 9a— rudak —1— csavarfelüleléhez csatlakozó —10, lüa— felületek a rúd tengelyén áthaladó síkkal párhuzamosan haladnak. A 7. és 8. ábrák szerinti fegyverzet-ru- 75 dáknak —11, 12— hornyai vannak, me­lyek úgy keletkeznek, hogy a —13, 13a— rudak —1— csavarfelülelei, a 7. ábra sze­rinti kivitelnél, a —14— lerézselés folytán élben, a 8. ábra szerinti kivitelnél —15— 80 ívben haladva csatlakoznak a többi, illetve a külső —16—, illetőleg —17— felülethez. A rudak élei útján kiképezett, kettőnél több tapadó varratnak a fegyverzet-rúdon való előállítására, e fegyverzetrudat, mint 85 a 9. ábrából kitűnik, pl. három —20, 20a, 20b— rúdból állítjuk elő. A rudak ebben az esetben kőrszelvényalakú, azonban kör­szeletalakú keresztmetszetűek is lehetnek. 90 Szabadalmi igénypontok: 1. BeLonfegyverzet, azzal jellemezve, hogy legalább két, minimálisan egy csavar­felület mentén érintkező rúdból áll. 2. Az 1. igénypontban védett betonfegyver- 9D zct foganatosítási alakja, azzal jellemez­ve, hogy a rudaknak részben egyenes­vonallal, részben ívelten határólt ke­resztmetszetük van. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban védett beton­fegyverzet foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a rudak keresztmetszete a csavarfelülettől kezdve csökken. 4. Az 1. vagy 2. igénypontban védett beton- 105 fegyverzet foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a csavarfelületekhez csatlakozó felületek a rúd tengelyén át­haladó síkkal párhuzamosak. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyikében vé- no dclt betonfegyverzet foganatosílási alak­ja, azzal jellemezve, hogy az egymással érintkező csavarfelületek fedik egymást. G. Az 1—4. igénypontok bármelyikéken vé-

Next

/
Thumbnails
Contents