127123. lajstromszámú szabadalom • Betonfegyverzet

Megjelent 1941. évi június hó 10. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127123. szám. VlII/a. osztály. — T. 6299. alapszám. Betonfegyverzet. Trias A. G. Zürich, mint Herzka Leopold mérnök, bécsi lakos, jogutódja. A bejelentés napja: 1938. évi december hő 20. — Ausztriai elsőbbsége: 1937. évi december hó 21. A betonfegyverzet céljaira napjainkban jósági tulajdonságaiban, hidegnyújtással ja­vított acélokat alkalmaznak. A legismer­tebbek ezek között azok, melyek két egy-5 mással összecsavart gömbvasból és azok, amelyek egyetlen, a saját tengelye körül elcsavart gömbvasból állanak. Az első cso­portba tartozó vasak a betonba ágyazva, a kihúzással szemben tekintélyes tapadó-10 ellenállást fejtenek ki, az acélrosloknak az elcsavarás folytán a vasak középvonalára vonatkozó, egyenlőtlen igénybevétele foly­tán azonban a jósági tulajdonságokat ugyanabból az anyagból készült, el nem 15 csavart vasakkal szemben csupán korlátolt mértékben javítják. A második csoportba tartozó vasaknak ugyan a vas körkereszt­metszete és a forgástengelytől egyenlő tá­volságban levő rostoknak ilyen módon tör-20 lénő, egyenletes nyújlása folytán nagymér­tékű jósági tulajdonságaik vannak, azon­ban ezeknek, éppen körkeresztmetszetük folytán, van a betonban csekély tapadó el­lenállásuk. Megkísérelték ugyan e hátrányt 25 azzal kiküszöbölni, hogy az acélokat a vas elcsavarásánál e csavarvonal mentén ha­ladó bordákkal képezték ki, ez azonban a jósági tulajdonságokat ugyancsak csök­kenti, mert a bordákban fekvő rostok az 30 elcsavarás alkalmával másként és fokozott mértékben vételnek igénybe, mint a gömb­vas rostjai. A találmány szerinti betonfegyverzet a fent emlílelt két acél előnyeit,. azoknak 35 hátrányai nélkül, egyesíti magában.. A fegy-45 50 verzet legalább két, legalább egy csavar­felület mentén érintkező rúdból áll. Ezek­nek keresztmetszete részben egyenes vo­nallal, részben ívelten lehet elhatárolva; a keresztmetszet a csavarfelülettől kiindulva 40 csökkenhet vagy pedig a csavarfelülethez csatlakozó felületek a rúd tengelyén átha­ladó síkkal párhuzamosak lehelnek. A ru­daknak egymást érintő csavarfelületei fed­hetik egymásl, azonban az egyik rúd csa­varfelülele a másik rúd csavarfelülelén túl is nyúlhat. A csavarfelülelek továbbá a rudak további felüleléhez szögben vagy ívelten is csatlakozhatnak. A találmány szerinti, legalább két, mi­nimálisan egy csavarfelület mentén egy­mással érintkező rúd alkotta fegyverzetet — előnyösen — két, a kereskedelemben kapható félgömbölyű rúdból, e rudaknak súlyponti Icngelyük körül történő el csava­rásával állítjuk elő. Ilyen módon oly fegy­verzet keletkezik, mely ama gömbölyű rúd­hoz hasonló, melyben a rostok nyúlása, lényegében, azonos az elcsavart gömbölyű rűdéval, melynél azonban a belonban való, jól lapadó ellenállást úgy létesítjük, hogy a csavarfelülelek a gömbölyű, rúdszerű felület mentén még akkor is élesen elhatá­rolt varratot alkotnak,, amikor fedik egy mást. E varrat tapadó ellenállását le­fokozhatjuk, hogy az egyik csavarfelület a másikon túlnyúlik, miáltal a gömbölyű, lécszerű rúd mentén csavarvonalasan ha­ladó borda keletkezik. Minthogy azonban ez a borda külső felületén egvenletesen 60 V 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents