127121. lajstromszámú szabadalom • Zármegerősítés

Megjeleni 1941. évi június hó 16. MAGTAE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127121. szám. TIII/íl. oszlály. — Sch. 5933. alapszám. Zármegerősítés. 10 15 Schnitger August, főmérnök, Lemgo in Lippe (Németország). A bejelenlés napja: 1940. év! április hó 15. A találmány olyan zármegerősílés, mely könnyen és gyorsan kezellielö és nagy biz­lonságol nyujl. A találmánynak az az alap­gondola la. hogy a zár egy záróiokol be­foglaló üreges testben (zárkarmanlyúban) van elhelyezve és azt lálhatallanul, vagy nem szcmbelűnően elrendezeti, de mégis könnyen hozzáférhető megerősítő eszkö­zök rögzítik benne, s ezeket viszont a zá­rószerkezet biztosítja illetéktelen kioldás ellen. Hz a zárószerkezet lehal úgy műkö­dik, mintha a zárókarmanlyúval szilárdan és oldhatallanul össze lenne kötve. A rajzokon több kiviteli példái látunk, még pedig: az 1. és 2. ábra hosszirányban eltolható zárórcteszes zárai mulat hosszmetszetben, kétféle releszállás mellett; a 3. ábra a zár homloknézele. amikor 20 kerek a zártok; A 4. és 5. ábrán forgatható zárórcteszes Kár hosszmetszeteit látjuk, kétféle relesz­állás melleit; a fi. ábra ennek homloknézele. amikor 25 szögletes a zártok: a 7. ábra a zárai beburkoló karmantyú metszete; a 8. ábra az ebbe illő zár oldalnézetben; a í). ábrán pedig a kél részt cgymásba­tolva látjuk: a 10. és 11. ábra karmantyúi, ennek mulatja:' a 12. és 13. ábrán liomloknézelben és metszetben olvan zárat látunk, amelvnél a 30 35 n zárat beburkoló zár­zárófedclével egvült relesz biztosítja az összefoglaló csavart: a l-l. és 15. ábra kerékpárkeretbe beépí­ted zár kétféle nézetben. Az 1—3. ábrákbeli kivilelnél a b relesz az a tokban hosszirányban ellolhaló. A 40 relesz egyik oldalán vannak a zárószerke­zeihez tartozó c és cl részek elrendezve. A másik oldalon van a zárat az. f zár-kar­mantyúban megerősítő, találmány szerinti szerkezet. Hz utóbbi célszerűen, rúgóhalás 45 alatt álló n orral és o nyúlvánnyal,ellátóit m lemezből áll. Az n orn, a b zárórelesz p kivágásába illik, míg az o nyúlvány az a záriokon levő nyíláson ál kinyúl. Ez tarlja fogva a zárat az f zárkarmantyúban. 50 A 4—G. ábrákbeli. forgatható zárórelc­szes zárnál a zárószerkezei nincsen beraj­zolva. A zárat az f zárkarmanlyúban rög­zítő szerkezet itt is rugózó m lemezből áll, amelynek o nyúlványa van. A b záró- 55 reteszen levő r orr a relesz elforgatása i'Uján hozható működő (4. ábra) vagy ki­oldott helyzetbe (5. ábra). Az 1., 2., 3. és 8. ábrákon ábrázolt zárat a 7. ábrán külön fellünlclett f zárkarman- 60 tyűha a retesznek a 2. ábrán elfoglalt ál­lásánál helyezzük be. Ekkor az o nyúlvány vége a zárlokkal színei és az m orr a b re­lesz p kivágásában fekszik. Tehát, hogy a zárat a karmantyúba betolhassuk, csak az 65 o nyúlványt kell benyomnunk, mely az­lán a véghelyzelben. rúgó hatására ön­működően beugrik az f karmantyú s kivá­gásába (7. ábra). Mihelyt az o nyúlvány belekapaszkodik az s kivágásba, amint azt 70

Next

/
Thumbnails
Contents