127117. lajstromszámú szabadalom • Villamos jelközlekedési berendezés

Megjelent 1941. évi június hó 16. MAGYAR KIRÁLYI áÉftÉ' SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127117. szám. VII j. oszlály. — S. 17ÍJ12. alapszám. Villamos jclküzlekcdési berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság cég Budapest, ezelőtt Újpest. A bejelentés napja: 1938. évi január hó 2S. A lalálmány lávforgalmi jelközlési köz­ponli berendezés. A lalálmány szcrinli tökéletesített mód­szer nagytávolságú kapcsolatok bizlonsá-5 gosabb bonlásál leszi lehetővé, továbbá egyéb művclelck, mini aminő pl. a kezelő larU állapol, egyszerű lélcsílésél segíli elő. A lalálmány szerinti lávforgalmi jclköz-10 lési központi berendezésijén lávforgalmi kapcsolat bontása a bívó l'él kilép.ésél jelző, a íiívó közpoiillóll a hívoü közponl Felé előre haladó bontó jeltől függ. melye!, visszaídé haladó felszabadító jel kövei. 15 A bonló jelet kezdeményező jelző be­rendzés a bonló jelel ismélellen mindad­dig adja, míg a lávforgalmi kapcsolni má­sik végén működő jelző berendezésből fel­szabadító jelel nem kap. 20 A lalálmány leljescn megérlhelö a kö­vetkező részletes leírásból, amelyben a la­lálmányl 1—.">. ábrák kapcsán ismerleljük. Az 1. ábra kél előfizető közöli lélesítell löbb szakaszból álló összcköllelésl vázla-25 losan szemléltei. A 2—Ő. ábrák azokat a jel hatására működő és vezérlő felszerelésekéi s-:em!é!­lelik, melyek lélesílell összeköttetésnél a lávforgalmi vonal mindegyik végződ.'sénél. 30 nyernek elhelyezést. Hogy az áramkörök­ről tiszta képel alkothassunk, a 3. áb­rát a 2. ábra jobb oldalára, a 1. és .">. ábrákat pedig a 2., illetve a 3. ábrák alá kell helyezni. 35 A lalálmány értelmében kiképzett be­rendezést most röviden az 1. ábrán meg­világítón fajtájú lávforgalmi jelző beren­dezéssel kapcsolatban ismerleljük. Az 1. ábra szcrinli összeköttetés az a és b elő­fizetők közöli, az A, B és C központi be- 4.. rendezéseken át létesül. Az a és b c-lőfi­'zelők önműködő üzmű kapcsolatot tar­tanak fenn az A, f 11. B közponltal, bár a találmány védelmi körén belül fekszik az összeköttetéseknek egy központból a he- 4: helyi előfizetőkhöz luvüízcmű berendezés útján való kiterjesztése. A lalálmány jelzési célokra hangfrek­venciájú áramokat alkalmaz. Ha ellenőrző jelzés az alatt az idő alatt kerül ál vitel re, 50 amelyl cn az összeköttetésen ál beszélgetés mehet végbe, az ellenőrző jelet hangfrek­venciájú áramból, előnyösen kél külön­böző frekvenciából álló áramlökés! lar­lalmazó olyan előtét jel előzi meg. me- 5; Ivet nem valószínű, hogy beszédáramok kellhelnek. Feliéve azt. hogy A központ­ból (', központba előtét jelet küldenek, az elölél jel egy előre me-halározoll részének hatására SI'LI jelvételi berendezés az ösz- 60 szeköllelést d2 pontnál megszakítja úgy, hogy sem a teljes előtét jelnek, s.nn bár­mely későbbi ellenőrző jelzésnek a C köz­ponlon lúl való továbbítása nem követke­zik be. Hasonlóképen clüléljclnek SRA be- 65 rendezésben való vélek- dl pontnál az ösz­szeköllelésl megszakítja úgy, hogy r.z a előfizető a jelel nem kapja meg. B köz­pontból ('. központnak való jelzésnél SRC2 előtét jel vétele alkalmával az összeköüe- 70

Next

/
Thumbnails
Contents