127116. lajstromszámú szabadalom • Megszakító jelfogó, főként sark-váltókhoz

Megjelent 19J1. évi június hó 10. JIAGIAE KIRÁLYI J13I5Í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127116. szám. YIÍ/j. osztály. — M. 117!)5. alapszám. Megszakító jclíogój fokéul sark-váltókhoz, Mix & Genesí Aktiengesellschaft, Bérlin-Scliönberg. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 10. — MémeUrsxagi e!söbbséga: 1939. évi május hó 12. A találmány tárgya olyan — főként sark­vállókhoz való — megszakító jelfogó, melynek a kapcsolási időszak meghosszab­bítása és állandó értéken tartása végeit •j súllyal nehezíteti horgonya van. Az is­méid megoldásoknál ezt a horgonynehe­zékei mereven erősítik a szcgleialakú hor­gony szárára. A horgonynehezék merev felerősítése azonban azzal a hátránnyal 10 jár, hogy az érintkezőn'igöcsoporíok zá­rási ideje a kelleiéné! rövidebbé válik. Mivel az ismeri megszakító jelfogóknál a súly a szeglclalakú horgony csévemag­felőli szárán van, a jclfogócsévének min-15 denkor vízszintes helyzetei kell elfoglal­nia. Ha a cséve ferdén helyezkedik cl, ami különösen hajókon és repülőgépe­ken alkalmazott ily jelfogók cselében el­kerülhetetlen, akkor a jelfogó nem nuí-20 körük szabatosan, mert a horgonynehezék a jelfogó pillanatnyi helyzetétől függően a horgonynak vagy meghúzási vagy el­engedési mozgására hat zavarólag. E találmány-ezt a hátrányi a horgony-23 nehezék rugalmas felerősítésével küszö­böli ki. A horgonynehezék rugalmas fel­erősítésének az a leglényegesebb előnye, hogy ilymódon sikerül a jelfogóval ve­zérelt érintkezők működési idejét az is-30 mert elrendezésekhez viszonyítva letenvj­sen meghosszabbítani. A horgonynchczékel a találmány sze­rinti megoldásnál célszerűen a szeglet­alakú horgony járomfelőli szárán helycz-35 zük el. A horgonynehezék rugalmas fel­erősítése lehetővé leszi a horgony rugal­mas átlengését. A lengések ampliludóját a horgony mozgaiólapja alá nyúló támasz­lórúgók határolják, nehogv a horgony a maghoz, ill. járomhoz ütődjék: a nyu- 4ű galmi helyzetben pe.iig ezek a rugók tart­ják a horgonynehezékkcl együtt a hor­gonyt az elengedési állásban, úgyhogy a megszakító jelfogó majdnem zörejmente­sen működik. 45 A találmányunk hajókon vagy repülő­gépeken alkalmazoli jelfogókkal kapcsola­tosan az a lovábbi előnye van, hogy a .szeglclalakú horgonynak a csévem.aggal párhuzamos oldalára szerelt horgonyáé- 50 hezék hatása a horgonyra akkor sem vál­lozik, ha a jelfogó ferde helyzetbe körül. A találmány szerinti megszakító jelfogó működéséi tetszőleges irányú közel 9CF-os ferdeség sem befolyásolja lényegesen. 55 A nehezéknek a horgonynak a cséve­maggal párhuzamos oldalán való elhelye­zéséből az a lovábbi előny adódik, hogy a nehezéket a horgonyra erősítő rúgó a jel­fogó helyszükségletének növelése nélkül 60 elegendő hosszúra méretezhető, mert a rúgókölegek közli szabad helyen elfér anélkül, hogy a hozzáférhetőséget gá­tolná. A csatolt rajz a találmány egy kiviteli 65 példáját tünteti fel és pedig az 1. ábra ol­dalnézetben, a 2. ábra felülnézetben. A szeglalalakú horgonynak a csévemaggal párhuzamos 3 szárára erősített ö szalag­rúgó .szabadonlengő végén az 1. horgony- :o

Next

/
Thumbnails
Contents