127087. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus kapcsoló kapcsolatának megkerülésére való, sebességváltásra is alkalmas berendezés

Megjeleni 1941. évi június hó 16. MAGTAR KIRÁLYI (SQBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127087. szám. V/e/l. osztály. — G. 91)35. alapszám. Hidraulikus kapcsoló kapcsolatának megkerülésére való, sebességváltásra is alkal­mas berendezés. Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Részvény­társaság, budapesti cég. A bejelentés napja: 1940. évi március hó 14. A gyakorlatban használatosak, különösen motoros járműveknél, oljy erőátviteli be­rendezések, amelyeknél, az egyébként szo­kásos súrlódó dörzskapcsoló helyett, egy 5 erőművi többfokozatú sebességváltó és a hajtő motor közölt úgynevezett hidrauli­kus tengelykapcsoló van alkalmazva. En­nek az elrendezésnek az a hátránya van, hogy a hidraulikus tengelykapcsoló motor-10 ral forgó -- úgynevezett primer — és a sebességváltóhoz kapcsolt — úgynevezett szekunder — tengelye között állandóan fordulalszámkülönbség van, amennyiben a szekunder tengely a primer tengelyhez ké-15 pest ienqrgiaveszteséggel és ezért az egész berendezés hatásfokát rontó módon né­mileg visszamarad. Ennek elkerülésére ismeretesek olyan megoldások, amelyeknél a primer és a sze-20 kunder tengely közvetlen összekapcsolása külön dörzskapcsoló segítségével eszközöl­hető. Ilyen esetben a jármű indításakor ez a dörzskapcsoló nyitva van és 'aj motor teljesítménye hidraulikus úton jut a se-25 bességvállőhoz, viszont az indítás befe­jezte után a hidraulikus kapcsolót az em­lített erőművi kapcsoló rövidrezárja, mi­által a motor teljesítménye fordulatszám­különbség, tehát ebből eredő energiavesz-30 ieség nélkül közvetlenül megy át a sze­kunder tengelyre és erről a sebességváltó­hoz. Az ily megoldás tehát a hidraulikus kapcsoló mellett egy külön dörzskapcsoló alkalmazását teszi szükségessé, melynek azonban az említett rövidrezárás elvégzé- 35 sén kívül semmi egyéb rendeltetése nincs. Az utóbbi megoldásból kiindulva, a je­len találmány célja az, hogy a rövidrezá­rás miatt amúgy is kívánatos súrlódó kap­csolónak a most említetten kívül további 40 szerepet is juttasson és ezáltal a berende­zést célszerűbbé és gazdaságosabbá tegye. A találmányi elgondolás arra a körül­ményre van alapítva, hogy a. sebességváltó alsó sebességi fokozataiban a nagy áttételi 45 viszony következtében a jármű vonóereje nagy, viszont a vontatásnál legyőzendő el­lenállás aránylag kicsiny és így, mint a magyarázó jelleggel csatolt 1. ábra mutatja, a vontatáshoz szükséges vonóerőn kívül, 50 például a jármű gyorsítására, nagy feles­leg marad fenn. A magasabb sebességi fokozatoknál, pl. az ábra szerinli utolsó (4.) sebességnél, a jármű ellenállása nö­vekszik, a vonóerő ellenben tetemesen 55 csökken, úgyhogy ilyenkor a vonóeről'eles­leg is már erősen kisebbedik. Amennyiben tehát a hidraulikus kap­csoló beépítése olymódon történik, hogy a motorteljesítmény átvitele csak az 1. se- 60 bességnél, illetve az alacsonyabb sebességi fokozatokban, pl. az 1. és 2. sebességnél történik hidraulikusan, a hidraulikus kap­csolóban fellépő fordulatszám-visszamara­dás következtében csak az 1. fokban, il- 65 letve csak a tekintetbe jövő alacsonyabb sebességeknél lép fel (az 1. ábrában szag­gatott vonallal érzékeltetett) veszteség,

Next

/
Thumbnails
Contents