127076. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényérzékeny rendszerek előállítására

Megjeleni 1941. évi június hrt II». MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127076. szám. rV/h/1. (IX/f.) osztály. — Z. 2337. alapszám. ' Eljárás fényérzékeny rendszerek előállítására. Zeiss Ikon Aktiengesellschaft, Dresden. Pótszabadalom a 124732. számú törzsszabadabmbcz. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1940, évi június hó 6. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi június hó 16. A 124732. számú lörzsszabad a lom­ban fényérzékeny fémvegyül el éknek, példáid ezüslvegyüleleknek az előállí­tására való eljárást ismertetünk, amely-5 nél fémhalogenidekbe szenzib.il izálor­kénl haló anyagokat, például ezüslszul­fidot, egy vagy löbb hőkezelőeljárás­ban, a hevítés közben szabaddá váló halogén eltávolítása melleit, viszünk be. io A törzsszabadalom egyik pólszaba­dalma eljárási ismertet Ily fémvegyü­leleknek finoman elosztott áll apóiban porlasztó eljárással való előállítására. IJgy talál luk, hogy oly fényérzékeny 15 rendszerek, amelyekel a fent említett eljárásokkal állítunk elő, különösen sta­bil, fényérzékenységükben beállítható, kötőanyagokba, mini például zselatin­ba, kollodiumba, eellulózaészlerbe. való 20 bevezetés után hívőálló alakban állít­hatók elő, ha azokat oxidáló anyagok­kal kezeljük. A fényérzékeny íémve­gyületeket e végből különféle módokon kezelhetjük és pedig úgy előállításuk 25 közben, mint az után is. így például oxidáló gázokat., például oxigént ma­gasabb hőfokoknál a megömlesztett fényérzékeny vrendszerek fölött vagy azokon ál, adott esetben keverés köz-30 ben, vezethetünk. E mellett azokban az esetekben, amikor fényérzékeny rend­szerekel finoman eloszlott állapotban porlasztással állítunk elő, mint porlasz­ló gázt oxidáló gázt, például oxigént al­kalmazunk. 35 A találmány azonban nines korlátoz­va megömleszlelt fényérzékeny rend­szerek oxidáló kezelésére. Ugyanezt az eredményi érhetjük el akkor is, ha szi­lárd rendszerekel kezdünk oxidáló ha- 40 lás mellett. Az oxidáló behalásl végül fényérzé­keny rendszerek előállílása közben is foganatosíthatjuk, például olymódon, hogy már kezdellől fogva oxidáló gá- 45 zokből álló légkörben dolgoztaik vagy ilyet az eljárás közben létesítünk és az egész eljárási vagy annak részeit ilyen légkörben foganatosítjuk. Az alkalmazott hőmérsékletek és a 50 behalás időtartama az előállítandó fényérzékeny rendszerektől, annak tu­lajdonságaitól és az oxidálórendszer lermészelélől függenek és ezeknek meg­felelően állílandók be. 55 Szabadalmi igénypont: A 121732. számú törzsszabadalom igénypontjának bármelyike szerinti eljárás fogaiialosílási módja, melyre jellemző, hogy a fémhalogenideket 60 előállílásuk közben vagy előállításuk után oxidáló kezelésnek vetjük alá. Folelős kiadó: dr. ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. ,„J ö V Ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents