127056. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes takaréktűzhely

1 127058. 3. ábra az 1. ábra ÁR vonala mentén az 1. ábra síkjára merőleges metszet. Az --1— tűzhely hamuiere —2—vei, a lüzelőakna 3 •—al, az alsó, beépített ros-5 tcly —\—el, a vízszintes tengely körül lengéi he lő felső rostély —5 -te!, a tüze­lőajló -fi—lal, a --3 tüzelőaknához tar­tozó szekunder légbevezető-nyílás —7- -tel, a —7— nyílásba beépített, forgatható ku-10 pak-alakú légbe .eze'és-szabályozó —-8—cal. van jelölve. A —3— lüzelőakna homlok­falát a kiemelhető függélyes —9-- ros­tély, míg a hátfalát a —10— víztartály alkotja. A —10— víztartály felső csőcsat-15 lakozása —10a—val, az alsó csőcsatlako­zása —10b—vei van jelölve. A -—9— ros­lély és a —2— hamutér előtt térközt biz­losíló, a hamutér magasságában a —12— léghevezetés-szabályozőval ellátott —11— 20 ajtó van elrendezve, amely zárt helyze­tében az —1— tűzhely homlokfalára tö­mílően illeszkedik. Az ismert sütő —13-—mai, a kéménybe vezelő csőcsonk —14—gyei, a füstjáratok 25 --lo, 16, 17—tel vannak jelölve. Ha az egyetemes takaréktűzhelyet sü­tésre és főzésre és ezt követ őleg fűtésre akarjuk felhasználni, a felső 6— tüze­lőajtót kinyitjuk, a felső —5— rostélyt 30 vízszintes forgás tengelye körül a szaka­dozott vonalakkal jelölt helyzetébe fel­hajtjuk és ezt követ őleg a szenet vagy tojás-szenet a — 6—- tüzelőajtón át az alsó — 1— roslélyra, illetve a —3— tüzelőak-35 nába helyezzük, föléje fái, gyujtófát ra­kunk, felülről a —6— lüzelőajlón át meg­gyújtjuk, a —fi— tüzclőajlót becsukjuk, azonban utóbbi légbebocsátó nyílását nyit­juk és a levegőt a —12- és —8— légbe-40 vezetés-szabályozókon át bevezetjük. A —8— légbevezetés-sjzabályozón át a sze­kunderlevegő-bevezelésrc azért van szük­ség, — főként a tüzelés kezdetén, — mi­vel gyengébb minőségű hazai szeneknél, 45 amelyek oszlopba rakva könnyen eltömőd­nek,— a—1— és --9— rostélyokon át nem tud elegendő levegő beáramolni. Begyúj­táskor, önmagában véve ismert módon, — a —13— sütő körüli füst járatok kiiktatá-50 sával, — a rajzon fel nem tüntetett tolóka segítségével a -15— füstjárat a —14— csőcsonkkal közvetlenül összeköthető. A le­vegő a tüzelés kezdetén négy helyen jut a tüzel oanysaghoz, mégpedig a —6— ajtó 55 légszabályozó nyílásán, a —8— légbeveze­tésszabályozón és a —4, 9— rostélyokon át. A —4, 9— rostélyokhoz a levegő a zárt 11 ajló nyilolt 12 légbe vezetés-sza­bályozóján és a —11 ajló mögötii (tér­közön át áramlik be. A szénoszlop fö­lülről lefelé ég és az égés előrehaladtával a —6— ajló levegőszabályozó-uyílásál ési 60 szükség esetén a —8— légbevezelés-szabá­lyozőt zárjuk. A sütés és vagy főzés be­fejeztével az összes légszabályozó nyílá­sokat zárjuk, úgyhogy az izzó szenoszlop nem kap több levegői, tehát a lakaréktüz- 65 hely melege a helyiségben marad. Fűtés idején a - -13— sütőtér ajtaját célszerűéi! nyitva tartjuk. Azáltal, hogy a —3— tüzelőaknában levő lüzelőanyagoszlop úgy alul a —4— ros- 70 lélyon, mint oldalt a --9— rostélyon át kap levegőt, még a rosszabb minőségű ha­zai szenek, tojás-szenek is tökéletesen el­égnek. A —8— léígbevezetés-szabályozó nyitott helyzetére csak addig van szükség, 75 amíg a tüzelőanyag lánggal ég. A tüzelő­anyag-oszlop izzásának megkezdésekor a —8— légbevezeíés-szabályozó a záróhely­zetébe forgatható. A 3— lüzelőakna falai és a —10— 80 víztartály mögötii fal samotlal van bélelve. A 11— ajló nyílott helyzetében a füg­gélyes -9•- rostély kiakasztható és a -—4— alsó rostély jól tisztítható. Ha az egyetemes takaréktűzhelyet kizá- 85 rólag főzésre és vagy sütésre akarjuk hasz­nálni, a felső —5— rostélyt a vízszintes helyzetébe fektetjük, a tüzelőanyagot a —6— tüzelőajtón át az —5— rostélyra he­lyezzük és ismert módon tüzelünk. Ez 90 utóbbi esetben is a -—8-- légbevezetés­szabályozót és a —11— ajtót nyitva hagy­juk vagy pedig a —11— ajló zárt helyze­tében a —12— légbévczetés-szabályozól nyitjuk. 95 Szabadalmi igénypontok: 1. Egyetemes takaréktűzhely, jellemezve az ismert felső rostély és a hamutér közöl Li tüzelőaknával és a tüzelőakna fenekét alkotó, a hamutér fölötti második ros- 100 téllyal. 2. Az 1. igénypont szeriuli egyetemes ta­karéktűzhely kiviteli alakja, jellemezve a füstgázok pályájából kiiktatható, pl. kiemelhető vagy vízszintes tengely kö- 105 rül lengethető felső rostéllyal. 3. Az előző igénypontok bármelyike sze­rinti egyetemes takaréktűzhely kiviteli alakja, jellemezve a lüzelőakna egyik fa­lát alkotó függélyes ros téllyal. H0

Next

/
Thumbnails
Contents