127048. lajstromszámú szabadalom • Gázzal vagy gőzzel töltött kisütőedény

Megjeleni 1941. évi június hó 3. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127048. szám. VH/d. osztály. — H. 10448. alapszám. Gázzal vagy gőzzel töltött kisülöedény. Patentverwertungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft Berlin jogutódja. Pótszabadalom a 123204 számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1938. évi november hó 2. — Németországi elsőbbsége: november hó 1. 1937. A 123204. számú törzsszabadalomban nagy üzemi feszültségekhez való, gázzal vagy gőzzel töltött olyan kisütőedényeket írtunk le, melyeknél az anóda előtt egy 5 vagy több közbenső elektróda van elren­dezve. Ezeknek az elektródáknak célja mégha tározóit feszültségeloszlás létesítése, azonban ezek az elektródák természetesen vezérlésére is használhatók. Ez elektródák-10 nak rendszerint tölcsér alakjuk van és azok kúpos végeikkel egymásba nyúlnak. Ezeket a közbenső elektródákat eddig bá­dogból, például sajtolással állították elő és a kívánt kölcsönös helyzetben, külön-15 leges szerkezeti elemekkel, rögzíletlék. E felépítés következtében, különösen a kis­teljesítményű csövek szerkezete, amelyek­nél a kisütőáram intenzitása 105 Volt nagy­ságrendű feszültség mellett 2—t Ampere, 20 aránylag nehézkes és a kigázosítást kö­rülményessé teszi. Az elektróda nagy fe­lülete következtében például nagyfrekven­ciával való kigázosílás esetén az edény fa­lának számottevő felmelegedése nem aka-25 dályozható meg, úgy hogy alig alkalmaz­hatunk eléggé nagy kigázosítási hőmérsék­letet. A találmány különösen előnyös cső­szer keze Ire vonatkozik, amelynél a fenti 30 hátrányokat kiküszöböltük és amely szer­kezét közepes teljesítményű csöveknél is alkalmazható. A találmány értelmében a közbenső elektródákat, fém lecsapásával ál­lítjuk elő és a lecsapott fémrétegeket al-35 kaim as kialakítású belétek hordják, amely betétek ugyanabból az anyagból vannak, mint az edény fala, vagy ahhoz hasonló tulajdonságú anyagból készüllek. Mivel az ilyen lecsapolt fémes rétegek vékonyak, azok aránylag könnyen, gázosílhatók el. 40, E rétegeket célszerűen vákuumban való lecsapással, tehát oly eljárással állítjuk elő, amelynél gázzárványok egyáltalán nem is keletkezhetnek. A lecsapott fémrétegek bordozóil, amelyeknek az elektródák ki- 45 vánt alakjának megfelelő alakjuk van, cél­szerűen a kisülöedény falára hegesztjük. Mivel az ilyen elektródák alakja rend­szerint tölcsér, az edény falának egy része több ilyen tölcséralakú, üvegből vagy ke- 50 rámiai anvagból készült részből építhető fel. A találmány néhány példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábra a találmány szerinti kisütő- 55 cső fel építését hosszmetszetben, a 2. ábra a csőnek a közbenső elektródákat tar­talmazó részét ugyancsak hosszmetszet­ben, nagyított léptékben mutatja, 1 a ki­üstőedény, 2 az anóda, 3 a katóda. A fel- 60 vett példában közvetve fűtött izzókatódát alkalmaztunk, mely célszerűen oxidkatóda E katóda helyett azonban folyékony ká­lódat is alkalmazhatunk, mégpedig vagy olyat, amelyen állandóan segédfényívet tar- 65 tunk fenn vagy olyat, amelyen a kisü­lést adott időpontban iniciáljuk. Ilyen katódák ignitron néven ismeretesek. 1, fi és 6 a tölcséralakú közbenső elek­tródák, amelyek a találmány szerint 7

Next

/
Thumbnails
Contents