127042. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cementtárgyak kivirágzásmentes felületi színezésére

Megjeleni 1941. évi június hó 3. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127042. szám. XVlI/d. osztály. — F. 8932. alapszám. Eljárás cementlárgyak kivirágzásmentes felületi színezésére. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1937. évi augusztus hó 26.* — Németországi elsőbbsége: 1936. évi október hó 21. Cementcsöveket, pl. tetőfedéshez való azbesztcementleinezeket a gyakorlati hasz­nálat céljaira rendszerint a saját szürke színüktől eltérő színárnyalatra színezik. 5 Ezt elérhetik színezőanyagoknak a ce­mentanyaghoz való hozzákeverésével. Ta­pasztalat szerint ekkor jelentős mennyi­ségű járulékos anyag szükséges, ami a termékek gazdaságos előállítását kérdé-10 sessé leszi és továbbá a cement lem ezek­szilárdságát is hátrányosan befolyáisolja. Ha a szürke műkőlemezekel felületi má­zolással festik, akkor utóbbi sohasem ér­heti el a nagyfokúan sajtolt azbeszt oc-15 mentlemez keménységét és szilárdságát és effajta bevonat az előbb említett színezési eljárásnak nem teljes értékű pótlása. Az azbeszl cementlemezeknek szabadban való használatánál különösen emlílésre-20 méltó hátrány, hogy felületükön idővel ki­virágzások keletkeznek, amelyek a színe­zett lemez tetszetősségét lerontják. E ki­virágzások ismeretesen akként keletkez­nek, hogy a lemezekbe behatoló víz old-25 ható sókat vesz fel és elpárolgásakor a felületen újból kiválasztja. Effajta sókat a víz oly lemezekből is, amelyek önma­gukban oldható sókat nem tartalmaznak, a levegőben jelenlevő kéndioxid behatása 30 folytán, — pl. nagyobb ipari épületek kö­zelében — kiold, majd a lemez felületén újból kicsapja. Ugy találtuk, hogy e kivirágzásokat szí­nezett cementlemeze ken megakadályozhat -35 juk, ha a műkövekben és azok felületéi! alkalmas higroszkópos vegyületek jelenlé­téről gondoskodunk. A találmány értelmében vagy önmaguk­ban ismert higroszkópos fémsókat, pl. vaskloridot alkalmazunk, vagypedig oly só- 40 kat használunk, melyekből külön reakciók­kal higroszkópos vegyületek keletkeznek, likként pl. az egyébkent nem higroszkó­pos ínangánkloriclből a cement mészlar­lalmával vagy járulékosan alkalmazóit 45 klórmészo)dallal higroszkópos kalciumklo­rid keletkezik. Előnyösen oly fémsókat — főleg kloridokat és nitrátokat — hasz­nálunk, amelyek' a lemez felületére való felvitelük után színes vegyületekké (pl. 50 oxidokká, hiperoxidokká vagy hidroxidok­ká) alakíthatók át, és ekként egyidejű­leg a lemez felülelét az oxidnak megfelelő színnel színezik. Ebben az esetben elő­ször a fémsóknak vízben vagy szerves 55 folyadékokban, mint alkoholban, aceton­ban való savanyú oldalait a cementréteg felületére felvisszük és ezt követően lúgos, célszerűen egyidejűleg oxidálóan ható sze­rek behatásával, pl. klórmész-, permanga- 60 nát-, kromáloldalokkal vagy szódán a k vagy nátronlúgnak hidrogénszuperoxiddal való oldataival, a megfelelő oldhatatlan oxi-. dokká alakítjuk át. A fémoxidok kicsa­pását gyakran már a cement önmaga is, 65 alkalikus kémhatása folytán, részben elő­idézheti. Szerves oldószereknek a fém­sókhoz való használatakor a vizes olda­tokkal szemben az az előny mutatkozik, hogy a hidrolízis lényegesen lassabban 70 Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendtelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents