126957. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bevezető és/illetve/vagy tartóhuzalok beforrasztására

Megjeleni Mi. évi június hó 3. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126957. szám. VII/j. oszlály. -- F. 9299. alapszám. Eljárás ÍJOVCZÍ'ÍŐ- és/illeíve/vagy larfcúhitizalok beforrasztására. Fernseh G. m. b. H. cég, Berlio-Zehlendorf. A bejelentés napja: 1940. évi június hó 28. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi augusztus hó 12. A találmány eljárás vákuumcsövek elek­tródái bevezető-, illetve tartóhuzaljainak lief orr a sz tá sár a. A törekvés oda irányul, hogy az elek-5 troncsöveket lehelőség szerint kicsire ké­szílsék avégett, hogy ilymódon a készü­lékekéi, melyekben azok más szervekkel együtt vannak elrendezve, ugyancsak le­hetőleg kicsinyre készííhessék. Különösen 10 a rádió- és távolhalálóvevőkcszülékeknéil, melyek immár úgyszólván a házi bútor­jaihoz tartoznak, illetve ahhoz fognak tartozni, fontos az, hogy azok számára le­hetőleg kevés helyet igénylő, könnyen szál-15 lílható tokokat készííhessünk. Távolbalátó­vevőknél mindenekelőtt a vevőcsövek; azok, melyek nagy méreteik folytán a ve­vőkészülék tokjának terjedelme! határoz­zák meg, amiért is igyekeznek a vevő-20 szerv gyanánt használt katódsugárcsöveket lehetőleg rövidre készíteni. Azonban más csőfaj Iáknál is hasonló kívánalmak tapasztalhatók. így kívánatos pl., a műszakilag fontosságukban mind-25 jobban növekvő szekundermissziós erősí­tőket kis, könnyen kezelhető csövekként megszerkeszteni. Tudvalévő, hogy az elek­troncsöveknél a belső tér nagy részét nem használják ki a tulajdonképeni kisülési 30 pálya számára, mely tér a bevezető- és tartóhuzalok bcforrasztását tartalmazza. A csövek szokásos lapított lábrésze pl. aránylag nagy helyet foglal el, mely a csövei meghosszabbítja anélkül, hogy ily­módon a hasznos hossz is megnövelted- 35 nék. : | \ Különböző eljárások ismeretesek, illet­ve javasoltak ilyeneket már avégett, hogy a lapított lábat elhagyjuk és ilymódon a cső teljes hosszát megrövidítsük. Javasol- 40 Iák már a lapított lábnak nem a cső vé­gén, hanem oldalsó toldatban való elren­dezését is. Az ismert, illetve javasolt el­járásoknak azonban hátrányaik vannak, melyek egyrészt űvegtechnikailag nehezen 45 előállítható alakzatokat eredményeznek^ melyek ezenfelül általában a keletkező üvegfeszültségek folytán nem nagy élet­tartamúak, másrészt oly nehéz a beve­zetőhuzalok bel'orraszlása, hogy ezen el- 50 járások a tömegbeni, illetve sorozatos, gyártásra alkalmatlan ok. A találmány szerinti eljárásnál ezzel) szemben e hátrányok egyike sincs megj emellett igen könnyen előállítható és min- 55 den tekintetben éppen a tömeggyártásra alkalmas. A találmány szerint az elektród dák bevezető- és tartóhuzaljait úgy for­rasztjuk be, hogy a vákuumedény ama részét, melyben az elektródarendszer 50 van, a bevezetőhuzalok előtt kerítéssel ösz­szeroskasztjuk, minélfogva a huzalok a lágy üvegen átfúródnak. A bevezetőhuzalok beforrasztására kö­vetelt eddigi eljárásokkal ellentétben a ta- 65 lálmány szerinti eljárásnál a huzalok á.t­tolása végett lyukakat nem készítünk elő­re, de nem is szereljük fel a huzalokat}

Next

/
Thumbnails
Contents