126918. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távírókészülékek hajtó motorjának távvezérlésére

Megjelenik 1941. évi május hó 15. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126918. szám. VII/j. osztály. — S. 17905. alapszám. Berendezés távírókészülékek hajtó motorának távvezérlésére. Standard Villamossági Részvénytársaság cég, mint a Standard Tele­phones and Cables Limited londoni cég és Haígh Baínes Leslie teleionmérnők antwerpeni lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi június hó 24. — Nagybritanniai elsőbbsége: 1938. évi július hó 1. A találmány berendezés távíró készülék hajtó motorának távvezérlésére, pl. távol­baíró központi berendezés előfizetői ál­lomásán. 5 A találmányt részletesen a mellékelt rajz1 kapcsán ismertetjük. E rajz a találmány egyik kiviteli alakjának, távolbaíró köz­ponti berendezéshez tartozó előfizetői ál­lomással összefüggő alkalmazási módját 10 szemlélteti. Ez az előfizetői állomás akár kéziüzemű, akár önműködő központi be­rendezés üzemében vehet részt. Az ered­ményvonallal jelzeit járulékos vezetékek kéziüzem esetén bekapcsolandók az x 15 kereszttel megjelölt vezetékek pedig, bon­tandók. Az L vonalhoz tartozó két vo­nalvezelék a központban földre, vonal jel­fogón át pedig Leiepre van kapcsolva, te­hát az üzemben a központban elhelyezett 20 lelép felől zárt áramkör létesül a követ­kező áramúloii: Pr polarizált jelfogó, TC átvivő érintkezők, RM távolbaíró mág­nes, C kondenzátor, föld a központban. Midőn hívást létesítünk a központ felé, 25 az SK záró billentyűt lenyomjuk, ami a C kondenzátor rövidrezárását ered­ményezi, mire a központban a vonal jel­fogó működésbe jön. A táptelep polari­tása a vonal felé erre a központban át-3Q cserélődik és Pr jelfogó horgonyát át­váltja. Most a T transzformátor sze­kunder tekercse felől (a primer tekercse az AC váltóáramú erőátviteli hálózattal áll összeköttetésben) az R kétoldali egyen-35 irányítón és az Msr jelfogó tekercsén át áramkör zárul. E jelfogó működésbe jön és az AG váltóáramú erőátviteli hálózatot a távolbaíró gép M motorjára kapcsolja. Msr. jelfogó belső, felső érintkezőinél a C kondenzátort az RK kiváltó billentyűn 40 át rövidrezárja úgy, hogy az előfizető im­már távolbaírója segítségével kivánságaita kezelővel közölheti, vagy a szükséghez ké­pest a D tárcsái működtetheti. Midőn a szemléltetett alállo.más hívást 45 vesz fel, az L vonalra kapcsolódó láp­telep polaritása ismét átcserélődik. A C kondenzátor kapacilása eléggé nagy értékű ahhoz (2 MF), hogy oly erősségű kisü­lési áram haladjon a Pr jelfogón át, 50 mely áram e jelfogót működteti. Pr erre a fent ismertelett módon az Msr jelfogót gerjeszti, a motor megindul és a 0 kondenzátor rövidzárba jut. Az a]állomás felé átvitt, vagy felőle vett 55 áramlökés szüneteiben Pr jelfogónak árama nincsen, a polarizált jelfogó hor­gonyának azonban nem szabad átváltania és az Msr jelfogót továbbra is mű köd te lett állapotban kell fenntartania. A 60 gyakorlat ahhoz a megállapításhoz veze­tett, hogy Pr érintkezőjére gyakorolt nyomás oly mértékben csökken, hogy a szomszédos távolbaírógépről származó rez­gés az érintkezők nyitódását eredményez- 65 heti, ami szikrázást idéz elő és Msr jelfogó legerjedhet. Az RM távolbaíró mágnesnek önin­dukciója szintén kellő mértékű visszirányú

Next

/
Thumbnails
Contents