126908. lajstromszámú szabadalom • Három- vagy többfázisú transzformátor, három, egy síkban fekvő vasmagzárral

Megjelenik 1941. évi május hó 15. JÍAGIAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126908. szám. VII/g. osztály. — G. 8517. alapszám. Három- vagy többfázisú transzformátor, három, egy síkban fekvő vasmagszárral. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Részvény­társaság, mint az Allgemeine Elektrícítaets-Gesellschaft, berlini cég jogutódja. Pótszabadalorn a 119832. lajstromszámú törzsszabadaiomhoz. A bejelentés napja: 1937. évi október hó 28.— Németországi elsőbbsége: 1936. évi október hó 29. A 119832 sz. lörzsszabadalom tárgya oly három- vagy több fázisú transzformátor, m el ynek m egk öz el í t ően s in us- lefolyásúi mágnesezési árama van, s melynek mág-5 neses köre oly kiképzésű, hogy minden egyes zárt mágneses körben a sinuslefo­lyású fluxusváltozáshoz szükséges magne­tomotorikus erők összege az 5. és 7. fel­hnlámokat illetőleg megközelítően eltű-10 nik. E célra a nevezett törzsszabadalom­hoz tartozó 123201 sz. pőlszabadalom sze­rint abban az esetben, ha a mágnesmag: szárai egy síkban feküsznek, ugyanebben a síkban fekvő járulékos járom részek van-15 nak alkalmazva. Ha azonban ,e járulékos) járomrészek a külső mágnesmagszárak nyílására szabadon kiterjednek, nehézkes megoldási alakok adódnak. Mindenek­előtt nagyobb transzformátoregységeknél! 20 a járulékos járomrészek, hosszuk követ­keztében, rosszul illeszthetők be. A találmány a hivatkozott pótszabada­dalom keretébe Larlozó megoldásoknál e nehézségek kiküszöbölésére vonatkozik, s 25 e célra a járulékos járomrészek a talál­mány szerint úgy készülnek, s a járom­részeken levő, az alaphullám fluxusának vezérlésére és a 3. felhullám elnyomására való, háromszögbe kapcsolt látszólagos 30 leljesílményfogyasztók oly elosztásban van­nak elrendezve, hogy a járomfluxus meg­ioszlása csak a szárközök szélességi iránya­iban lép fel, s c fluxus ampermenet-torló­dás nélkül összegeződik a szárfluxusokkal. 35 Kisebb és közepes nagyságú transzformá­toroknál az ez esetben összefüggő járom­lemezekből a szárközök szélességének meg­felelő hosszúságú hasítékokat sajtolunk ki, míg nagyobb egységeknél a két-két szom­szédos szár lemezei közé célszerűen a 40 mágnesmag teljes szélessége felének meg­felelő nagyságú járomlemezeket illesz­tünk be. A találmány egy példaképem foganato­sítási alakjának vázlata az 1. ábrán lát- 45 ható, míg e példaképem alak fluxusel­oszlása vektoriálisan és térbelileg a 2a.^ ill. 2b. ábrán van feltüntetve. A 3a. és 3b. lábrák — ez utóbbi a 3a. ábrához tartozó térbeli fluxuseloszlást illetően —, továbbá 50 a 4. és 5. ábrák egyéb idetartozó kiviteli alakok vázlatait mutatják. Az 1. ábra szerinti kivitelben 1, 2, 3, egy háromfázisú transzformátor szárait je­lölik. A szárakat összekötő jármok ászár- 55 közök felett fel vannak hasítva, úgyhogy a 12, 23, továbbá 31a és 31b" járomrészek ^ke­letkeznek. E járomrészeken a háromszög­be kapcsolt 7rl5 7r 2 , továbbá 7s és 7t se­gédtekercsek vannak tekercselve, melyek, 60 úgy az alaphullám fluxuísvezérlésére, mint pedig a fluxus harmadrendű fclhullámá­nak leszorítására valók, mely a járom­ból képezett mágneses háromszögben lép fel, ha a mágnesezési áram harmadrendű 65 fel hullám a hiányzik. A 7 tekercsek a 8 gerjesztőtekercsekről vannak táplálva, me­lyek a három (U, V, W) fázisnak megfele­lően 8u, 8v, 8w jelekkel vannak jelölve.: A részfluxusoknak a járomban való el- 70

Next

/
Thumbnails
Contents