126874. lajstromszámú szabadalom • Üveg-vas-forrasztás

Megjelenik 1941. évi május hó 15._____ ________ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG . J SZABADALMI LEÍRÁS- 126874. szám. XVI (I. (XYHe.) osztály. - E. 5569. alapszám. ■ ■ . Üveg-vas-forrasztás. International General Electric Co., Inc. cég, New-York, mint Hull Albert W., Schenectady N. Y.-i és Navias Louis, Schenectady N.Y.-i lakosok jogutódja. ; A bejelentés napja: 1940. évi április hó 6. Amerikai Egyesült Államokbeli elsőbbsége: 1939. évi április hó 7. A találmány vas- vagy acélrészeknek , üveggel való összeforrasztása vagy össze­olvasztása, amelynél az üvegnek ugyanak­kora kiterjedési eggyütthatója van, mint a 5 vasnak vagy az acélnak. Ismeretes, hogy az üvegnek olyan ki­terjedési együtthatója van, amely nem egy­forma minden hőmérsékleten. Ha az üveg kiterjedését a hőmérséklet függvényében 10 ábrázoljuk, akkor ú. n. kiterjedési karak­terisztikát kapunk, amelynek legtöbbször egyenes vagy csak kissé görbe része van és ehhez olyan rész csatlakozik, amely­ben a kiterjedési együttható gyorsan vál- 15 főzik. E két rész közötti átmenet az ú. n. átalakulási öv. Ha üveget fémekkel való összeforrasztásra kivánunk felhasználni, akkor nagyon kívánatos, hogy a fémnek és az üvegnek kiterjedési együtthatója lehe- 20 főleg nagy hőmérsékleti körzet mentén mind az átalakulási öv alatt, mind pedig ez öv fölött egyforma legyen. Ha ez az eset nem forog fenn, akkor a lehűlésnél feszültségek lépnek fel, amelyek a forrasz- 25 tás tönkretételét okozhatják. Ezért elő­nyösen a fémet úgy választjuk meg, hogy az az üveg ki terjedési együtthatóját a le­hetőség szerint kövesse. Egyetlen fémmel azonban ez rendszerint nem érhető el és 30 ézert általában ötvözeteket használtak. E téren több szabadalom és más közlemény vált ismeretessé, amelyek meghatározott üvegfajtáknak, valamint nikkel, vas és ko­balt különleges ötvözeteinek összetételeire 35 vonatkoznak. Bár a fentemlített összeforrasztások ki­válóan használhatók, azonban mégis van­nak hátrányaik. Elsősorban az ilyen öt­vözetek aránylag drágák, továbbá gyakran nehezen munkálhatok meg, úgyhogy a he- 40 lyes formaadás ugyancsak meglehetősen drága és azonkívül a szükséges pontosság­gal nem mindig végezhető el. Az ilyen üveg-, fém-összeköttetések külö­nösen fontosak olyan villamos kisütőcsö- 45 veknél, amelyeknek fala legalább részben fémből van. A találmány értelmében más útra té­rünk, amennyiben közönséges vasból vagy acélból indulunk ki és az üveg össze- 50 tételét úgy választjuk meg, hogy annak kiterjedési együtthatója a vas vagy acél kiterjedési együtthatójával nagy hőmér­sékleti körzetben kb. egyező legyen. A találmány szerinti üveg-vas-összefor- 55 rasztásnál vagy összeolvasztásnál az üvegnek olyan kiterjedési karakterisztikája van, amely a vas vagy az acél kiterjedési karakterisztikájának körülbelül megfelel és az üveg a következő vegyületek közül 60 egyet vagy többet tartalmaz: SiO„ B2O3, K2O, Na20, PbO, BáO, CaO és CaF2, mi ­mellett ez anyagok mennyiségei úgy van­nak megválasztva, hogy a) SiO 2 és B2O3 súlyszázalékának összege 65 40 és 50 között van, b) B 2O3 súlyszázaléka legfeljebb 5, c) K 2O és Na,0 súlyszázaléka 16—20, d) PbO és BaO százaléka 28 35,

Next

/
Thumbnails
Contents