126845. lajstromszámú szabadalom • Csúszótestpár, mely mozgása közben egymástól két különböző nyomású teret légzáróan választ el

Megjelenik 1941. évi május hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126845. szám. V/d/2. (V/e/l., XXI/c. osztály. — J. 418». alapszám. Csúszótestpár, mely mozgása közben egymástól két különböző nyomású teret légzáróan választ cl. Junkers Flugzeug- und Motorenwerke A. G. cég, Dessau. i A bejelentés napja: 1937. évi február hó 9.* — Németorsiági elsőbbsége; 1936. évi március hó 7. A találmány csúszótestpár, melynél a csúszótestek egyike a másikat körülveszi és melynél fontos, hogy az egymáson csú­szó tagok közötti játék egyrészt nagy hő-5 niérsékletingadozások mellett is, egyrészt , elegendő tömítés elérése végett mindig cse­kély maradjon, másrészt pedig ne váljon túlkicsivé, a végett, hogy az egymáson csúszó testek állandó könnyű menetét biz-10 tosítsuk. Effajta csúszótestpárokat, pl. fo­lyadékátbocsátó nyílások vezérlésére való tolattyúszelepként alkalmazzuk, mint kiszo­rító szivattyúk egymáshoz viszonylagosan; egyenesen, lengően, vagy forgóan eímoz-15 dúló tagjait, vagy hasonlókat. A két egy­mással érintkező test felületei között kü­lön tömítő anyagok, pl. dugattyúgyűrűk! használata nélkül a gáz vagy cseppfolyós testek szivárgásának meggátlása végett 20 mindezen esetekbén megfelelő tömítést kll elérnünk. Az effajta csúszótestpárok külső, rend­szerint helytálló alkatrészét súlymegtaka­rítás végett gyakran könnyűfémből és a 25 belső testet jó csúszás és cekély elhaszná­lódása végett acélból vagy bronzból készít-« jük. Ha az effajta berendezések erős hő­mérsékleti változásoknak vannak kitéve, akkor a következő hátrány mutatkozik: 30 Miután a külső test hőtágulása nagyobb, mint a belső testé, fennáll az a veszély, hogy alacsony hőmérsékleten a csúszőtes­tek szorulnak, sőt megakadnak, mimelletfí magasabb hőmérsékleteken a két test kö-35 zötti játék annyira megnagyobbodik, hogy Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. a tömítetlenség meg nem engedett mérték­ben növekszik. E hátrányoknak akként való kiküszöbö­lése, hogy a két testet azonos munka­anyagból állítjuk elő, különböző okokból 40 nem ajánlatos. így pl. mindkét testnek könnyűfémből való előállításakor gyakran a belső test szilárdsága túlcsekély, míg ha mindkét testhez acélt használunk, a súly túlnaggyá válik, vagypedig — a külső test 45 bonyolult kialakításakor — az előállítá­suk körülményes. Ezenkívül azonos mun­kaanyagból való csúszótestpár csúszási tu­lajdonságai gyakran nem előnyösek és azok berágódásokra és megakadásra haj- 50 lamosak, kiváltképen, ha az egymáson csú­szó felületeket nem kenhetjük (pl. a ben­zinszivattyúfejnél). A találmány értelmében az említett hát­rányokat az alább ismertetett berendezés- 55 sei küszöböljük ki. A csúszótestpár külső testét két darab­ból alakítjuk ki, mégpedig köpenyből, mely aránylag nagy hőtágulású munkaanyagból pl. könnyűfémből áll és bélésből, mely e 60 köpenybe helytállóan van behelyezve, pl. besajtolva, bezsugorítva, Beforrasztva, vagy öntve és mely oly munkaanyagból áll, melynek hőtágulása kisebb, mint a köpeny munkaanyagának hőtágulása és mely egy- 65 idejűleg kopással szemben ellenállóbb" (pl. normális edzett acélból). Hőmérsékleti in­gadozásoknál e bélés csúszófelülete tehát oly alakváltozást szenved, mely a köpeny munkaanyagának nagyobb alakváltozása és 70 rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadatlmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Csehszlovák szabadalom száma: 62308.

Next

/
Thumbnails
Contents