126843. lajstromszámú szabadalom • Öntőberendezés a formáknak röpöntés útján való megtöltésére

Megjelenik 1941. évi május hő 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126843. szám. XVI/g. osztály. — H. 10741. alapszám. öntőberendezés a formáknak röpöntés útján való megtöltésérc. Holthaus Johann, Gelsenkirchen (Németország). A bejelentés napja: 1924. évi november hó 28.* — Németországi elsőbbsége: 1924. évi január hó 28. Ismeretes, hogy csöveknek vagy más üreges testeknek a röpöntési eljárás sze­rint való öntésekor vagy az elosztócsatorna helytálló és a forma mozdítható el a 5 hosszirányban, vagy megfordítva, a forma van helytállóan elrendezve és abban el­osztócsatorna tolható el. Az ezideig szo­kásos berendezések (eltekintve egy javas­lattól, amelynek értelmében a fémet mind 10 a két oldalról, két egymástól függetlenül elrendezett elosztócsatornán át vezetik a formába) csak egy elosztócsatornával van­nak felszerelve. Ez annyiban hátrányos, hogy az öntési tevékenységet az elosztócsa-15 torna tisztítása, utánfeketítése és annak szükség esetén való kijavítása végett min­den öntés után hosszabb-rövidebb időre meg kell szakítani. A találmány abban van, hogy az öntő-20 berendezés egységgé összekötött több el­osztócsatornával van ellátva, amelyek kö­zül az esetenként alkalmazandót a forma közepére állítjuk be, míg a többit, a nél­kül, hogy az öntési tevékenységet meg 25 kellene szakítanunk, a következő öntésre előkészíthetjük. A gép teljesítőképességét ezzel lényegesen növeljük. Az 1—4. ábrákban néhány kiviteli pél­dát tüntettünk fel. Amint az 1. ábrán lát-30 ható, az —a— forma az —1— és —2— irányokban elmozdítható. Az öntőberen­dezés, amelyet a —b— üst, a billenthető —c— beöntőcsatorna, a két —d— elosztó­csatorna és az —e— járműváz alkot, úgy 35 van elrendezve, hogy az az —a— formára keresztben —3—, —4— irányokban eltol­ható. A berendezés két csatorna helyett három vagy több elosztócsatornával is felszerelhető. A munkafolyamat nem szorul különleges magyarázatra. Mialatt a formát 40 az alkalmazandó csatorna fölé toljuk és az üreges testet öntjük, a többi csatorna kényelmesen hozzáférhető és a következő öntésekre előkészíthető. A csatornákkal el­látott járműváz eltolása végett, a forma 45 eltávolítása után mindössze az szükséges, hogy a beöntő —c— csatornát kibillentsük, amint azt az 1. ábrában pontozott vonal­lal feltüntettük. Az egész berendezés, a 2. ábrának meg- 50 felelően, fordítva is elrendezhető olymó­don, hogy az —5— és —6— irányban el­mozdíthatóan több —d— elosztócsatornát rendezünk el és a formát a —7— és —8— irányban az elosztócsalornákra merőlege- 55 sen mozgatjuk. , A 3. ábra oly kiviteli alakot tüntet fel, amelynél több —d— elosztócsatorna el­mozdítható —f— oszlopon vízszintes sík­ban forgathatóan van ágyazva. Ennél a be- 60 rendezésnél az elrendezés ugyancsak meg­fordítható. Az —f— oszlop és —d— csa­tornák ugyanis helytállóak lehetnek és az —a— forma sugárirányban lovábBítható az oszlop körül körben az egyes csatornák 65 fölé. Más lehetőség a csatornáknak a —3a— ábrának megfelelően az oszlopon olymódon való elrendezése, hogy azok víz­szintes tengely körül függőleges síkban forgathatók. 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a voll cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annale idején tett bejelentés napja. Csehszlovák szabadalom száma: 19.719.

Next

/
Thumbnails
Contents