126828. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványolajok, különösen kenőolajok kompandálására

Megjelenik 1941. évi május hó 1. MAGTAR KIEAIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126828. szám. XI b. (Xl/g.) osztály. -- F. 9158. alapszám: Eljárás ásványolajok, különösen kenőolajok konipandalására, Dr. techn. Freund Mihály oki. vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi április hó 4. Ásványi kenőolajak és egyéb ásványolaj­termékek korszerű finomításakor a káros alkatrészeken kívül a nyers olajpárlatban foglalt úgynevezett poláros vegyületek is 5 kárba vesznek. E miatt aztán a finomí­tott kenőolajfaj Iáknak tapadóképessége, te­herbírása,, súrlódási együtthatója a kent felületeken sokszor kedvezőtlenebb, mint a finomított olajoké. 10 Különleges célokra való, pl. kerékpár-és csónakmotorolajokhoz, de még a loko­komotív-gőzhengerek, hajógépek, autó- és repülőgépmotorok stb. kenőolajához is a hiányzó poláros jellegű anyagokat hozzá 15 iszokták adni. Az így kapott kompandált olajokban poláros anyagként növényi, ál­lati zsiradékok, ezek alkatrészei, vagy egyéb poláros vegyületek szerepelnek. Az ásványi kenőolajoknak és egyéb ás-20 ványolajtermékeknek sokszor nem megfe­lelő a fagypontjuk sem, ami viszonylago­san túl nagy parafintarlalom következmé­nye. Ezen rendszerint a parafin eltávolítá­sával segítenek, de a teljes eltávolítás na-25 gyón költséges és gyakran műszakilag is kivihetetlen. Ezért a gyakorlatban a rész­legesen parafinmenlesítetl, vagy egyébként nem megfelelő fagypontú ásványolajok, különösen kenőolajok fagypontját szokták 30 javítani ú. n. fagypontdepresszoroknak a hozzáadásával, melyek nagyobbrészt Ame­rikából származó szénlúdrogénkészítmé­nyek. Ilyen pl. a »Santopour« nevű ké­szítménv. Vizsgálataim eredményeképen rájöttem 35 arra, hogy egyes kompandálásra al­kalmas növényi állati zsiradékok, vala­mint egyes zsiradékok alkatrészei, termé­kei vagy kémiai származékai (pl. kemé­nyített halzsír, egyes polimerizált olajok, 40 szlearin, olein stb.) kellő mennyiségben adagolva, nemcsak poláros jellegüknél fogva hatékonyak, hanem egyben fagy­pontdepresszorként is viselkednek és a ke­zelt olaj fagypontját lényegesen pl. 5—30 45 C°-kal képesek leszállítani. A találmány szerint tehát, ha a parafin­finmentesít esnek nem teljesen alávetett, vagy egyéb meg nem felelő fagypontú ás­ványolajokat ezen zsírok vagy zsírszárma- 50 zékok pl. 0.1—lOo/o-os mennyiségével kom­pandáljuk, akkor olyan ásványolajhoz ju­tunk, mely a poláros vegyületeket tartal­mazó olaj jó sajátságait mutatja és a fo­gyasztók szállítási igényeit fagypont szem- 55 pontjából is mindenképen kielégíti, tehát belső égésű motorok, valamint más gépek kenésére és egyéb különleges célokra is ki­tűn ően megtel e 1. A kezelendő olaj származása, gyártási 60 módja és tulajdonságai; másrészt a kom­pandálás kívánt mértéke és az elérendő fagypontcsökkenés szerint mindig más és más zsírokat, zsíralkalrészeket vagy zsír­származékokat (oxidált, hidrogénezett, po- 65 limerizált stb. zsírokat) kell alkalmaznunk, A fagypont tekintetében is ilykép javí­tott kompandált olajok előállítására, a po­láros alkatrész előre megállapított meny-

Next

/
Thumbnails
Contents