126787. lajstromszámú szabadalom • Hosszában osztott keréktalp

Megjelenik 1941. évi május hó 1. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126787. szám. XX/c. osztály. — S. 18184. alapszám. Hosszában osztott keréktalp. Mitteldeutsche Stahlwerke Aktiengesellschaft cég, Riesa, mint Mader Emil mérnök, Prosen (Németország) jogutódja. A bejelentés napja: 1931. évi február hő 18.* Ismeretessé váltak hosszukban osztott oly keréktalpak, melyeknek részei tengely­irányban párhuzamos, két karimával ellá­tott csapok révén vannak összetartva. 5 Ugyanezek a csapok szolgálnak arra is, hogy a keréktalprészeket a keréktesttel szi­lárdan összekössék. E kialakításnak az a hátránya, hogy kü­lönleges feszítőszerkezelek vagy tartószer-10 kezetek szükségesek az esetben, ha a meg­osztott keréktalpat felfúvott abroncsokkal kell a keréktesttel összekötni. A találmány szerint a csapok két, a ke­réktestben elrendezett horonnyal dolgoz-15 nak együtt, mimellett a használati aljas­ban az egyik keréktalpfél a-csapokról le van oldva és a keréktest egy ütközőjének fekszik. Ezáltal elérjük, hogy a csapok forgatá-20 sával a talpfelületeket egymással vagy fel­fúvott abroncsok esetén a keréktesttjei ösz­sze lehet kötni és hogy a használati állás­ban a talpak az egész abroncsnyomást felveszik. Bárminő feszítőcsavarok vagy 25 tartószerkezetek ezáltal teljesen elesnek. A rajzok a találmány foganatosításának különböző példáit tüntetik fel. Az 1. ábra részleges metszel a megosztott keréktalpon át, a 2. ábra részleges oldalnézet, a 3. 30 ábra az 1. ábra B—C vonala szerinti met­szet, a 4. ábra a kétkarimás csapot mu­tatja, az 5. ábra a másik kivitel osztott tal­pán át vett metszet, a 6. ábra a hozzátar­tozó oldalnézet, mimellett a csap csak a 35 két talpfelel lartja össze, a 7. ábra oldal­* Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés nézet, mimellett a csap a talpfel'eket a keréktesttel köti össze, a 8. és 9. ábrák egy csap kivitelét mutatják, a 10 ábra egy iker­kerékelrendezést tüntet fel, a 11. és 12. ábrák a rúgógyűrűt mutatják, a 13. és 14. 40 ábrák a csap forgatásához való különleges kulcsot mutatnak. Az 1—4. ábrák szerinti, középen osztott keréktalp a két —1, 2— részből ált, me­lyeknek —3—, ill. —4— hornyaik vannak, 45 amelyekbe az —5— csap —6— és —7— karimái nyúlnak. A —6— karima kb. 220°-ot, a —7— karima pedig kb. 70°-ot tesz ki (4. ábra). A —8— keréktestnek és a —9— keréktárcsának ugyancsak —10— 50 és •"=!+=•—hornyai---vaamak; melyek- a =3, 4— hornyokkal szemben fekszenek. A —4— és —11— hornyok a —7— karima kialakí­tásának, a —10— horony pedig a —6— karima kialakításának felel meg, míg a 55 —3— horony kissé szélesebb. A —8— ke­réktestnek —12— ütközői és —13— pe­remei vannak. A működési mód a következő: minde­nekelőtt az —1— talpfelet az 5— csap- 60 pal összekötjük; ezután a tömlővel ellá­tott abroncsot erre a talpfélre felvisszük. A —2— talpfelet ezután a kiállp —5— csa­pokra feltoljuk, mimelletl valamennyi hat csap —7— karimájának a talp középpontja 65 felé kell forgatva Ipnnic Ezután az —5— csapokat kb. 180°-kai körülforgatjuk, te­hát úgy, hogy a —7— karima most kifelé, a —G— karima lelapított oldala pedig a közép felé kerül. Ezáltal a két talprész 70 rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák napja. Csehszlovák szabadalom száma: 44.774.

Next

/
Thumbnails
Contents