126766. lajstromszámú szabadalom • Tolókás számolólap

Megjelenik ÚWl. évi május hó í. »AGYAI KIRÁLYI SÄABADAUH BIEÖSÁG SZABADALMI LETRAS 126766. szám. VII/c. (IX/g.) osztály. — M. I1#S3. alapszám. Toiókás számolélap. Dr. Meezner László orvos, Szolnok. A bejelentés napja: 1939. évi november hó 27. Az összeadó készülékek vezéreive az összeadással járó erős szellemi munka lehető legnagyobb fokú csökkentése, célszerű azonban egy összeadó beren-5 dezésnél más psycholechnikai szem­pontokat is tekintetbe venni. Ezért oly szerkezetre törekedtem, melynél a »megfelelőség foka« a lehető legjobb legyen a berendezés szemelőtt tartott 10 psychoteehnikai k övetelniényei foly­tán, amilyenek: a kéz nyugalmi helyze­tének biztosítása, egy kézzel való mű­ködtetés lehetősége (a kezek egyidejű­leg különböző, egymástól független dol-15 gozó-képességériek megfelelően), a szá­mok eredeti összefüggésben való meg­maradása, a számok kiejtésének meg­felelően tagozódó leolvasás, a szem bal­ról jobbra történő leolvasási mozgási 20 iránya, (mint a természetes olvasásnál, megjegyezvén, hogy a kereső szemmoz­gás bármilyen irányú lehet), oly mére­tek, hogy a leolvasási távolság a helyes olvasó-távolságot meg ne haladja, a mű-25 ködtető kéz (ujj) magunktól eltávolító mozgatása, (mely mintegy megfelel egy­szersmind az összeadás természetes irá­nyának is), nyomással való működte­tés, több irányban kihasználható főcse-30 lekauény, a cselekmény-sorozat megrö­vidítése, állandó vagy részleges ellen­őrzés és hibakeresés lehetősége a mű­velet elölről való kezdése nélkül. (V. ö. a használat módjának, közlésével.) 35 A találmánnyal a feladat a követke­zőképen van megoldva: az összeadan­dók számjegyeinek felkeresésére külön­böző rögzített skálák vannak alkal­mazva, melyeken nemcsak a számje­gyek, hanem azok helyértékei is fel 40 vannak tüntetve (bizonyos határok kö­zött), még pedig nemcsak általánosítva (fejlécen), hanem minden számnál kü­lön; közvetlenül- ezek mellett jobbról vezetékekben mozgatható, egymással 45 azonos kidolgozású skálák vannak, me­lyek beosztásának foktávolságai nem­csak egymással, hanem a rögzített ská­lák foktávolságaival is egyenlők, a be­oszlás vonalainak hossza azonban kü- 50 lönböző és szakaszosan ismétlődő, ez­zel a beosztás jegyeinek méretei a fok­távolságtól függetlenül választhatók meg; e mozgatható skálák vonalai az elsőnél csak betűkkel, a többinél be- 55 tűkkel és számokkal vannak jelölve. A betűk az abc, a számok a természetes számsor sorrendjében következnek egy­más után úgy, hogy minden vonalhoz iegy betű s egy szám tartozik. A béren- 60 dezés járulékos tartozéka egy derék­szögű kivágással biró számjelző la­pocska. A rajz 1. ábrája példaképem kivileli alakot mutat, amellyel 1-től 999-ig ter- 65 jedő számok adhatók össze. A jobbról első rögzített (1) skálán a tizes szám­rendszer 1—9-ig terjedő számjegyei, a balfelé következő rögzített (2) skálán ezek tízszeres! \1Q— 90), a baltelé har- 70

Next

/
Thumbnails
Contents