126729. lajstromszámú szabadalom • Hűtőberendezés égési motorral felszerelt hajtótelepekhez

Megjelenik 1941. évi április hó 15. MAGTAR KIRÁLYI JB!« SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 126729. szám. V/d/2. osztály. — V. 3979. alapszám. Hűtőberendezés égési motorral felszerelt hajtótelepékhez. J. M. Voíth gyári cég, St. Pölten, Németország, mint J. M. Voíth, heídenheímí (Brenz) cég jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi július hó 6. — Németorsiági elsőbbsége: 1939. évi szeptember hó 23. Égési motorokkal hajtott járművek, legyenek azok közúti- vagy síneken futó járművek, hőkicserélővel vannak fel­szerelve, amelybe'az égési motorral haj-5 tolt szellőző hűtő levegőt fúj. Hogy a motor hűtővizének hőmérsékletét ál­landó értéken tartsák, a hőkicserélő hű­tőhatását szabályozni kell. Ezt vagy a hűtő felületének részleges lefedése, vagy 10 a légáram fojtása, vagy szabályozható mellékkiömlés alkalmazása, vagy újab­ban oly mechanikus kapcsoló össze­köttetés útján foganatosítják, melynek révén a szellőző hajtását szükség sze-15 rint időnként kiiktatják. Azok a szabályozási módok, melyek­nél nem a szellőzőt befolyásolják, ha­nem a légáram fojtása vagy körülveze­tése a cél, gazdaságtalanok, minthogy a 20 szellőző által e levegővel közölt energia egy része elvész. Annak a szabályozási módnak viszont, amelynél a szellőzőt kapcsoló összeköttetés útján szükség szerint be- és kiiktatják, az a hátránya, 25 hogy gyakori kapcsolás és a szellőző kerekének nagy tehetetlenségi nyoma­téka esetén a kapcsoló súrlódó fegyver­zetei nagymértékben kopnak. Minthogy a hűtőtelep számára ren­?o delkezésre álló tér általában, különö­sen pedig járművek, például motorko­csik esetében igen korlátolt, általában kidolgozott szerkezetű gyorsan járó szellőzőket dka'maznak. Minél nagyobb 35 azonban a szellőzők fordulatszáma, an­nál nagyobb legtöbbször a szellőzők okozta zaj is, amely például épen mo­toros kocsik esetében igen kellemetlen hatású. A találmány szerinti hűtőberendezés- 40 tsei e hátrányokat azzal küszöböltűk ki, hogy a szellőzőt szabályozható folya­déktöltésű hidraulikus áramlási kap­csoló közbeiktatásával hajtjuk az égési motorral. E kapcsoló töltési fokának 45 változtatásával a szellőző fordulatsza­jnát 0-tól• a teljes fordulatszámig lép­csőmentesen változtathatjuk, tehát; azt a mindenkori üzemi feltételeknek meg- ; felelően választhaljuk meg. A kapcsoló 50 a szellőztető mindenkor megkívánt for­dulatszámának megfelelő töltésre cél­szerűen hőérzéklő közbeiktatásával;ön­működően áll be. Mint ismeretes, a hűtőtelepeket mé- 55 reteik és a szellőző fordulatszáma szem­pontjából általában a legkedvezőtlenebb viszonyokra tervezik, tehát olymódon, hogy a hűtővíz hőmérséklete bizonyos értékel még a legforróbb napokon se 60 haladjon meg. A hűtőtelep teljes kihasz­nálására ennek következtében az üzem­idő legnagyobb része alatt egyáltalán nem kerül sor. Az ismert telepek: ese­tében ezért legtöbbször fojtott állapot- 65 ban vagy gyakori megszakítással jár­nak, amikoris azonban a szellőzőnek a legkedvezőtlenebb viszonyok figye­lembe vételével megállapított nagy for-

Next

/
Thumbnails
Contents