126721. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szervműködés vizsgálatára

Meg jelenik 1941. évi április hó 15. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126721. szám. VII/é. osztály. — R. 7707. alapszám. Berendezés szervműfcödés vizsgálatára. Dr. Rósa László főorvos, egyetemi tanársegéd és Zakariás Imre gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi május hó 10. Ismeretes, hogy élő lestek szerveinek, pl. szív, tüdő, erek, izmok, stb. műkö­dése közben azok dieleklromos tulaj­donságai megváltoznak, továbbá, hogy 5 a vizsgálandó szerv működése által egy a közelében elhelyezett rezgőkör han­golását megváltoztatja. Ismeretes az is, hogy frekvenciamo­dulációt kettősvezérlésű (többrácsos ke-10 verő-) csövek segítségével lehet demo­dulálni olymódon, hogy a jelfeszült­séget az egyik vezérlő szervre adjuk, míg a másik vezérlést a jelfeszültséggel egyező frekvenciájú, célszerűen abból 15 levezetetett, de hozzá képest fázisban kb. 90°-kal elforgatott feszültséggel vé­gezzük. Ismeretes továbbá, hogy a használa­tos keverőcsövekben a második vezér-20 lőrács előtt keletkező tértöltés, mely az első vezérlőrácsra adott feszültség frekvenciájának ütemében ingadozik, a második vezérlőrácshoz kapcsolt rez­gőkörön, különösen, ha ez a kérdéses 25 frekvenciára le van hangolva, tetemes feszültséget indukál. Ezen jelenség is­mert módon jól használható frekven­ciamoduláció demodulálására. A tértöltéscsatolást, mint ismeretes, 30 neutralizálhatjuk egy a két vezérlőrá­csot egymással csatoló pF nagyságren­dű kondenzátor által, mellyel, különö­sen rövidebb hullámoknál, ellenállást kötünk sorba az elektronok repülési 35 idejének kiegyenlítésére. Ebben az eset­ben egy egyirányú kapacitív csatolást ka­punk, amely körülményt ismert módon szintén felhasználhatunk frekvenciamo­duláció demodulációjára. A találmány szerint a vizsgálandó 40 szerv működése által okozott elhango­lást kettősvezérlésű cső anód- és/vagy segédrács (segédanód) áramának vál­toztatására használjuk, mely anód­árainingadozási a szükséges erősítés 45 után megfigyelhetünk, vagy regisztrál­hatunk. A találmány kivitelezésére kü­lönösen alkalmas a tértöltéscsatolás ad­ta, vagy az ennek neutralizálása után fentmaradó egyirányú kapacitív csato- 50 lás. Első esetben célszerű oktöda, a má­sodik esetben trióda-hexóda típusú csö­vet használni. A kiviteli példában — 1. ábra — az 1 trióda-hexóda trióda részének —2— 55 katódájá, —3— rácsa és —4— anódája a szokásos hárompontkapcsolásban gerjeszti az —5— tekercsből és a—6—, célszerűen változtatható kondenzátor­ból álló rezgőkört. —7— rácsblokk, 60 —8— rácsellenállás, —9— ellenállás és —10— kondenzátor az anódkörben, —11— ellenállás és —12— kondenzátor a katódkörben szokásos kapcsolási ele­mek. —13— a hexódarész árnyékoló 65 rácsa. A hexóda —14— második ve­zérlőrácsa a csőben van összekötve a trióda —3— rácsával. A hexóda —15—• első vezérlőrácsáról a —14— második vezérlő rács felé irányuló tértöltéscsa- 70

Next

/
Thumbnails
Contents