126706. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet egymásba dugott fémcsövek összeforrasztására

Megjelenik 1941. évi április hó 15. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 126706. szám. XVI/d, osztály. — V. 3919. alapszám. Szerkezet egymásba dugott fémcsövek összeforrasztására. Víctoría-Werke A.-G. cég, Nürnberg (Németország). A bejelentés napja: 1935. évi november hó 7.* — Németországi elsőbbsége: 1935. évi január hő 18. A találmány egymásbadugott fémcsövek összeforrasztása, különösen kerékpár-kere­tek előállításához, a forrasztóanyagot fel­vevő és a forrasztási hézaggal közlekedő 5 belső ömlesztőkamra felhasználásával, mely kamrában a forrasz megömlésekor keletkező gőzök komprimálódnak és így a folyós forraszt a forrasztási hézagba be­nyomják. 10 Az ismert belső ömlesztőkamrás cső­forrasztásokkal szemben, ahol a forraszt befogadó ömleszt őkamrát a forrasztás he­lyén két egymással szemben beépített ha­tároló süveg alkotja, a jelen találmánynak 15 azi a lényege, hogy a forrasztókamrát kör­hornyos persely alkotja, mely az össze­kötés helyén a két összeforrasztandó cső belsejébe helyezendő és bemélyített kö­zópövében hordja a forraszgyűrűt. 20 így a forrasztókamra egyszerűbben ál­lítható elő és könnyebb a behelyezése, minthogy csak a forrasztóanyagot gyűrű alakjában már magában foglaló forrasztó­kamrás perselyt kell a forrasztás helyére 25 hozni. További előnye e kialakításnak, hogy a betéthüvellyel rögzített és a forrasztógyű­rűt tartalmazó forrasztókamra méretei ál­landóak, ami a forrasztóanyag megömlesz-30 lésekor minden esetben egyforma nyomást és így végig egyenletes végigforrasztást biztosít, úgyhogy az új forrasztókapcsolat különösen tömeggyártáshoz alkalmas. A mellékelt rajz az új forrasztási kap­* Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. szabadialmi hivatalinál annak idején tett bejelentés csolat egy kiviteli példáját ábrázolja az 35 1—5. ábrákon. Az 1. ábrán látható gyűrű közepén be­nyomott —2— horony van a —3— for­rasztóanyag felvételére, amely utóbbi nyi­tott gyűrű alakjában helyezendő be, ill. 40 szorítandó a —2— horonyba. A 2. ábra az —1— perselyt —2— kór­hornyába beszorított —3— forrasztógyű­rűvel ábrázolja. Az -1— persely, miként a 3. ábra külön kiviteli példán mutatja, 45 a —8— helyen hosszirányban végig fel lehet hasítva, úgyhogy kifelé rugózzék. Ennélfogva az ilyen persely beillesztve, rugalmasan szorul az összekötendő csövek forrasztási helyén a belső csőben, annyi- 50 ra, hogy külső fala erősen hozzányomul a befoglaló cső belső falához. A 4. és 5. ábra két-két egymásba tolt —4 és 5— cső forrasztási helyét tünteti fel. A 4. ábrabeli kiviteli példánál a meg- 55 hosszabbító —5— csjő illeszkedik a —4— karmantyúban, az 5. ábrabeli kiviteli pél­dánál pedig a —4— karmantyú illeszke­dik be a hozzá forrasztandó —5— meg­hosszabbító csőbe. 60 Hogy az —1 —persely —3— forrasz­anyaga jól befolyhasson az egymásba du­gott két cső közé, a belső cső falán fura­tok vagy nyílások vannak, úgyhogy a —3— forraszanyagot, amikor felhevítve 65 erős gőzt fejleszt, e gőz feszítőereje be­nyomj a< a tetszőleges számú —7— nyíláso­kon át a —6— forrasztási hézagba. A 4. ábrabeli kiviteli példánál a kör­rendelet 2. §^a értelmében a volt cseh-szlováikí napja. Csehszlovák szabadalom száma: 61.294.

Next

/
Thumbnails
Contents