126664. lajstromszámú szabadalom • Szigetelt villamos vezető és eljárás annak előállítására

Megjelenik 1941. évi április hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126664. szám. VH/g. osztály. — S. 17330. alapszám. Szigetelt villamos vezető és eljárás annak előállítására. Simons Christian Paul, Hamburg -Wandsbek. A bejelentés napja: 1938. évi március hó 30. A találmány szigetelt villamos vezetőre vonatkozik, különösen olyan vezetőre, amelynél a villamos vezetőt, például vö^ rösrézhuzalt szigetelőköpeny veszi körül, 5 amely szigetelőköpeny hosszirányban el­rendezett, rostanyagból készült olyan sza­lag, amely a vezetőn csigavonal mentén, több rétegben fekszik. Ismeretesek olyan vezetők, amelyeknél a vezetőhuzalt az-10 besztrostokból készült flórszalaggal vették körül, mely flórszalagot kártoló-gépen ál­lították elő. Az ismert eljárásnál a vezetőt a flórszalaggal körültekercselik, miközben a flórszalagnak egyik hosszirányú élét a 15 vezetőn megerősítik és a vezetőt a ráerő­sített flórszalaggal együtt fonótölcséren, központosán átvezetik. A lassan járó fonó­tölcsér belső sima kúpos felülete a veze­tőről lefüggő flórszalagot csigavonal mcn-20 tén, több rétegben fekteti a vezető köré. A vezetőt körülvevő rétegek száma abban a mértékben nő, amelyben a vezető a fonótölcsér összeszűkülő végéhez közele­dik, míg egyidejűleg e rétegek egymástóli 25 és a vezetőtől való távolsága mind ki­sebbé válik, míg végül a vezető a fonó­tölcsér végéből, a vezetőre szorosan fel­fekvő többrétegű burkolattal lép ki, ame­lyet ismert módon impregnálnak, simíta-30 nak és tömítenek. Ennél az eljárásnál a kártolás folyamán egymással lényegileg hosszirányban párhu­zamosított rostszálak a flórszalagban e hosszirányú, a vezető tengelyével párhuza-35 mos helyzetüket megtartják, mert a forgó fonótölcsér sima belső fala a ( flórszalag rostjainak helyzetét nem változtatja meg, hanem a szalagot csak csigavonal men­tén fekteti a vezetőre. Ezért az ezzel az eljárással készült szigetelt vezetők kész ál- 40 lapotukban többszörös rostréteggel vannak borítva, amelyek a vezető hossztengelyé­vel párhuzamosak. Az ilyen szigetelőbo­rítás azonban mechanikai szilárdság szem­pontjából nem kielégítő, különösen ha a 45 huzalt kisebb ívben hajlítjuk vagy tör­jük, akkor a hosszirányban fekvő rostok a nyúlási határon belül eső igénybevételt szenvednek és elszakadnak, úgyhogy a bo­rítás megreped és a vezető e helyén szi- 50 geleletlen marad. Megkísérelték már olyan rostanyagbői készült szigetelőborítások előállítását, ame­lyeknél a rostok a borításban szabályta­lanul vannak elrendezve. E végből például 55 az egy rétegben rostanyaggal borított ve­zetőt rugalmas görgők között ide-oda moz­gatták. Ehhez az eljáráshoz azonban csak olyan vezető alkalmas, amelynek aránylag vastag rostanyagborítása van, mert ellen- 60 kező esetben előfordulhat, hogy a borítás a vezető egyes helyeiről eltolódik. A találmány szerinti villamos vezetőnél szigetelést a vezető körül csigavonal men­tén, többrétegben fektetett, rostanyagból' 65 készült flórszalag alkotja. A hasonló szer­kezetű ismert vezetőktől a találmány sze­rinti vezető abban különbözik, hogy a szi­getelőanyagnak a vezető tengelyével ere­detileg párhuzamos rostjai a csigavonal 70

Next

/
Thumbnails
Contents