126660. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a levegőt cseppfolyósító és bontó berendezések üzeméhez

Megjelenik 1941. évi április hé 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126660. szám. XXI/c. osztály. — L. 7844. alapszám. Eljárás a levegőt cseppfolyósító és bontó berendezésék üzeméhez. Gesellschalt für Linde's Eismaschinen A.-G. Höllriegelskreuth. A bejelentés napja: 1939. évi június hő 5. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi augusztus hó 17. A levegőt cseppfolyósító és bontó beren­dezések üzemét tudvalevőleg erősen ve­szélyezteti a feldolgozandó levegőnek eset­leges acetilén tártaim a, mely sokkal gya-5 koribb, semmint azt korábban feltételez­ték. Hatásos módszernek két intézkedés bizonyult A lég-megszívó vezetéket oly pontig hosz­szabbítják meg, ahol elég tiszta levegő 10 áll rendelkezésre és a bontókészülékből fo­lyékony oxigént vételeznek el, melyben az acetilén a. lehető legnagyobb mértékben dú­sítva van és az elegyet ;a célnak megfelelő óvóintézkedések betartásával elpárologtal-15 ják. Kitűnt, hogy bizonyos esetekben mind­két intézkedés még összevonva sem ad ki­elégítőeredményt. Oly berendezéseknél, me­lyek nagy mennyiségű levegőt dolgoznak 20 fel kriptonra és xenonra, megállapították, hogy oly acetilén-töménységeknél is, me­lyek mélyen ama határ előtt -fekszenek, melyet a fentemlített intézkedésekkel el szoktak érni (10—100 p M térfogat aceti-25 lén a folyékony oxigénben, a gázállapotra vonatkoztatva) és melyet a korábbi tapasz,­lálatok szerint veszélytelennek tartottak, igen gyakran lép fel robbanás. A készülék­ből elvételezett aoetiléntartalmú oxigén ve-30 szély telén elpárologtatása gyakorlatilag le­hetetlen. Ezzel elesik a második segédin­tézkedés és az első is felmondja a szolgá­latot, mert még hosszú szívóvezetékkel sem lehet teljesen aoetilénmentes levegőt be-35 szívni. Azt találtuk, hogy a nehézségek gyakor­latilag kiküszöbölhetők, ha a levegőt — clélszerűen a sűrítő elhagyása után — a bontókészülékbe lépése előtt, sajátos ke­zelésnek vetjük alá. Ez a kezelés a levegő- 40 nek a sűrítésnél fellépő hőmérsékletet meghaladó; azonban az acetilén elbontá­sához szükséges hőjfok alatti járulékos he­vítésében, vagy olyan tereken való átve­zetésében áll, melyekben, célszerűen a kom- 45 presszió véghőmérsékleténél, katalitikus hatású, nagy felületekkel érintkezik. A le­vegőt, pl. gyepvasérc-tisztítókon vezetjük át, amilyenek pl. a szén desztillációs gá­zainak kéntől való megszabadításához is- 50 méretesek. A levegőnek redukáló hatású anyagokkal foganatosított vegyi kezelése is célra vezet, mely eljárásnál a redukáló hatá­sú anyagokat vagy finoman elosztva fuj tat­juk a levegőbe, vagy pedig — mosótorony- 55 ban — redukáló hatású folyadékokon ve­zetjük át a levegőt. A mosótorony egyúttal hűtőberendezésként is működhet, a kom­pressziós meleg eltávolítására. A levegő előkezelése tekintetében egységes szabály- 60 ként kimondható; hogy mindazok az intéz­kedések kiküszöbölik vagy csökkentik az explóziós veszélyt, melyek a legnagyobb higítású ózont elpusztítani képesek. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg az ózon 65 okozza a fokozott robbanékonyságot a ko­rábban ismert esetekkel szemben. Lehet­séges, hogy — esetleg az ózonon kívül — más labilis, magasabbrendű oxigénvegyü­letekről van szó, vagy pedig, hogy a leve- 70

Next

/
Thumbnails
Contents