126610. lajstromszámú szabadalom • Kisfrekvenciájú indukciós olvasztókemence

Megjelenik 1941. évi április hó 1. MAGYAR KIRÁLYI QS3&Í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126610. szám. VH/i. osztály. — R. 7602. alapszám. Kisfrekvenciájú indukciós olvasztókemence. Russ-Elektrooíen Kommanditgesellschaft Köln, mint Zahn Willy üzemvezető, 01pe-í lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1938. évi november hó 22. — Németországi elsőbbsége; 1937. évi november hó 32. Az ismeretes vascsatolású, egy vagy több fázisú indukciós olvasztókemencéknél me­rőleges, vízszintes vagy más irányú csa­lorna van, mely a transzformátor sze-5 lumderkörét zárja és a transzformátor pri­mer tekercsét körülöleli. A csatorna eleje és a vége az ömledékanyaggal töltött ke­mencébe torkolik. Az ismeretes indukciós olvasztókemencéknél különösen alumínium 10 és alumíniumötvözetek, magnézium és ha­sonló fémek megömlesztésénél az emlí­tett csatornák salak és oxidos kiválások folytán könnyen eldugulnak. Ez a körül­mény a kemence teljesítményét csökkenti 15 és a kemence bélésének gyakori megújí­tását teszi szükségessé. A csatornák me­chanikai tisztítása is nehézségekbe ütközik. A kemencét előzőleg ki kell üríteni, azon­kívül a csatorna tisztításánál különleges 20 rendszabályokat és különleges eszközöket kell alkalmaznunk, mert a csatornák az ismeretes kemencéknél legalább félkör­alakúak és ez oknál fogva merev tisztító­eszközzel azokon át nem hatolhatunk. 25 E hátrányokat kiküszöbölhetjük, ha a találmány értelmében a lényegileg víz­szintes vagy csak gyengén lejtő csatorná­kat kamraszerű, kívülről hozzáférhető bő­vülettel látjuk el. 30 Különösen előnyös, ha a kamraszerű bő­vületet kemenoetérként alakítjuk ki, amin azt értjük, hogy ez a bővület úgy van ki­alakítva, hogy abba megömlesztendő anyag adagolható, illetve abból ömledék vételez-35 hető. Előnyös továbbá, ha a. két kemen­ceteret akként méretezzük, hogy azok leg­alább a pirmertekercs felső végéig terjed­nek és a primertekercset körülzárják. A kamraszerű és kívülről hozzáférhetően elrendezett bővület, az ismeretes kémen- 40 céknél nagyjából félköralakú csatornát két rövidebb és így jobban hozzáférhető vá­lyúvá osztja, melyen merev tisztítóeszköz­zel is áthaladhatunk. A találmány értelmében továbbá a ke- 45 mencetereket és a csatonákat úgy rendez­zük el és alakítjuk ki, hogy üzem közben a kemenceterek egyikét, valamint a csa­tornákat a kemence előzetes kiürítése nél­kül billentéssel szabaddá tehetjük és így 50 az ismeretes szerkezetű kemencék további hátrányát küszöböljük ki. A tisztítás gya­korlatilag az üzem megszakítása nélkül történhet és így elesnek mindazok a vesz­teségek, melyek a kemence üzemén ki- 55 yül helyezésével és kiürítésével szükség­szerűen egybe vannak kötve. - A találmány példakénti kivitelét a rajz mutatja 1. ábra a kemence hosszanti metszete, 60 a 2. ábra u—v vonalak szerint. A 2. ábra vízszintes metszet az 1. ábra x—y vonala mentén. Az —a— kemencetérbe vízszintes, egye­nes —b— csatorna két vége torkol. A 65 —b— csatornának mintegy a közepén kam­raszerű, kívülről hozzáférhető, —a'— bő­vülete van, mely ugyancsak kemenoetér módjára van kialakítva. Mind a két tér legalább is az —f— primertekercs felső 70

Next

/
Thumbnails
Contents