126602. lajstromszámú szabadalom • Optikailag letapintott hangfeljegyzéseket hangosan visszaadó óra vagy egyéb berendezés, valamint a hozzávaló optikai hangfeljegyzéseket hordozó lap

Megjelenik íMí. évi április hó i. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 126602. szám. IX/d. (VII/c.) osztály. — H. 9711. alapszám. Optikailag le tapintott hangfeljegyzéseket hangosan visszaadó óra vagy egyéb berendezés, valamint a hozzávaló optikai hangíeljegyzésekel hordozó lap. Hatay Károly (Charles) elektro-fizikus, Budapesten. A bejelenlés napja: 1936. évi január hó 27. A találmány letapintott hangfeljegy­zéseket, meghatározott időpontokban megismétlőén, vagy egymást követően, illetve egymásba átmenőén, hangosan 5 adó óra vagy egyéb hangvisszaadó be­rendezés, valamint a hozzávaló optikai hangfeljegyzéseket hordozó, hajlékony lap. A hangfeljegyzés az efféle berende­lő zéseknél eddig gramofonlemezen léte­sített horony, a Ictapintás pedig óra­művel vezérel t tű segélyével erő mfívi­leg, pl. úgy történt, hogy a nyomó­gombbal kiváltott tű a gramofonlemezt 15 éppen ama helyen érinti, ahol az illető időpontot megadó crőművi hangfel­jegyzés van. Az óráknál, miután ezeknek éveken át állandóan működésben kell lenniök, 20 a legfontosabb követelmény az üzem­biztonság és a változatlanul egyenle­tes működésmód. A hangfeljegyzések' erőművi letapiiitása csak hiányosan elégíti ki e követelményeket. 25 A találmány az ebbeli hátrányt az­zal küszöböli ki, hogy az óra vagy egyéb berendezés, üzemképes állapo­tában, legalább egy, optikai letapmtás útján visszaadható hangfeljegyzést, leg-30 alább egy, az ilyen hangfeljegyzést op­tikailag lelapintő szerkezetet, végül va­lamely, ezen letapintó szerkezeihez csatlakozó, villamos erősítős hangvisz­szaadó szerkezetet tartalmaz. így tehát a hangfeljegyzés, illetve a 35 mindenkori hangnyom, üzem közben semmiféle elhasználódásnak sincs ki­téve, úgyhogy a működés pontossága és biztonsága feladatának maradékta­lanul megfelelhetünk. 40 A hangfeljegyzés az új berendezés­nél, főként óránál, legalább egy hang­lemezen vagy legalább egy, előnyösen végtelen szalagként körülfutó, átlátszó vagy átlátszatlan szalagon, pl. filmsza- 45 lagon helyezhető el. •• Gyakran--előny ö­sebb azonban, ha a hangfeljegyzést leg­alább egy hanghengeren helyezzük §1, mert ily módon kisebb té,rszükségletű és egyszerűbb felépítésű megoldáshoz 50 juthatunk. A bemondó szöveg vagy egyéb han­gos időjelzés egyes részei, a találmány előnyös kiviteli alakja szerint, egy-egy időegységnek (azaz pl. az óráknak, per- 55 ceknek, vagy esetleg másodperceknek is) megfelelő adatokkal egy-egy, opti­kailag elkülönítetten letapintandó hang­fel jegyzésrészietet alkotnak, míg az egésznek olyan vezérlése van, hogy az 60 egyes hangfeljegyzésrészletekről opti­kailag elkülönítetten le tapintandó hang-, egyéb hangjelzések, a kellő sorrendben váltakozva, ismételten egymásbaikta­tódnak. Ezzel még tovább csökkenthet- 65 jük és még inkább egyszerűsíthetjük a felépítést, mert pl. nem kell mindén órának megfelelően ismételten félje-

Next

/
Thumbnails
Contents