126577. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ömlesztett anyagok és gázok közötti reakciók foganatosítására

i Í2«577. a csörgedeztető rétegen belül, mert ott rendszerint elsősorban csupán a sugár­zási veszteségeket kell kiegyenlítenünk. Más esetekben könnyen megolvadó re-5 akciós anyagról van szó, amelyet lé­nyegesen az olvadási hőmérséklete fö­lötti hőmérsékleteken kell a csörgedez­tető rétegben felfelé haladó gázokkal reakcióba hozni, úgyhogy itt a hozzá-10 vezetendő hő elosztása fordított. E ket­tős feladat azonban az e célra eddig ismert egyszerű berendezésekkel már nem oldható meg. A találmány értelmében alsó részé-15 ben csörgedeztető testekkel töltött ke­mencében az 'elektródáknak célszerű elrendezésével a hozzávezetett villamos energiának elosztását teljesen és min­denkor a szóban levő viszonyokhoz al-20 kalmazhatjuk. Ezt akként érjük el, hogy a kemencében három áramhoz­závezelést és pedig egyiket a fenekén, másikat a kemence felső részében, har­madikat pedig e kettő közé a esörge-25 dezlető réleg felső szélénél rendezzük el. E melleit a kemencébe való elosz­lásuk és egymástól való távolságuk foly­lán az áramsűrűséget a mindenkor fennforgó viszonyokhoz alkalmazhal-30 ju'k. • A rajz a találmány szerinti berende­zés példakénti kiviteli alakját metszet­ben szemlélteti. Az — m— tűzálló fal­lal ellátott —s— aknában alkalmas el-35 lenállásanyagból (szénből, kokszból, ha­sonlóból) álló —r— csörgedeztető ré­teg van . E csörgedeztető réteghez az áramot az —a— —hx — —b2 — és c— elektródák útján forgóáramú 40 transzformátorról hozzávezetjük. A bt— és —b,— elektródák egy és ugyanazon fázishoz, míg az —a— és c— elektródák a többi fázisok egyi­kéhez vannak kapcsolva. A —bx — és 45 —b2 — elektródák akként vannak el­rendezve, hogy az áram pályája —c— felé rövidebb, mint —a— felé. A kemence felső része a —g— töl­tetanyag felvételére és előmelegítésére 50 való. A reakció alatt keletkező gázok —e—nél távoznak el, —f— a töltőnyí­lás, a megömlesztett reakciós összetevő­vel szemben az —r— csörgedeztető ré­tégen át felszálló gázalakú reakciós ösz-55 szetevőt a —h— bevezetőcsövön vezet­jük be, mimellett az —1— nyílás a fo­lyékony reakciós termék lecsapolására való. Az elektródák eme elrendezése foly- • tán a bevezetett villamos energiát telje- 60 sen a mindenkor fennforgó viszonyok­hoz alkalmazhatjuk. Ha pl. a kemence felső részében a reakciós anyag elő­melegítéséhez és megolvasztásához na­gyobb energiamennyiség szükséges, mint 65 a csörgedeztető rétegen belül, akkor el­lenállásnak az —a— elektródához kap­csolt fázisba való beépítésével az áram­eloszlást a kemencén belül pontosan a szükséges hőmérsékletekre állíthatjuk 70 be. Ha azonban könnyen megolvadó re­akciós anyagról van szó, amelyet a csör­gedeztető rétegen belül a felszálló gáz­zal lényegesen az olvadáspontja fölötti hőmérsékleteken kell reakcióba hoz- 75 nunk akkor célszerűen a —h1— illetve -b2 — elektródát valamivel mélyebben rendezzük el és ellenállásnak a —e—­elektródához kapcsolt fázisba való be­építésével gondoskodunk arról, hogy a 80 bevitt energia íőtömege az —a— és —b]— illetve — b2 — elektródák közölt lépjen be. Az elektródák elrendezése természe­tesen még sok tekintetben célszerűen 85 változtatható. Alapvelő jelentőségű azonban, hogy a találmány szerinti el­rendezéssel lehetővé válik gázok és 6111-ledékek közötti reakciókat nagy felület kifejlesztése mellett foganatosítani a 90 nélkül, hogy a reakciós anyagot a fűtő­elemektől villamosan szigetelnünk kel­lene, ellentétben pl. széndarakemelieék­kel, melyeknél a darába ágyazott edény folytán effajta szigetelés mindig fennfo- 95 rog, úgyhogy az edényben levő reak­ciós anyagot az áram nem járja át. Az egyébként gyakran alkalmazott villa­mos ömlesztőkemencéktől a találmány szerinti elrendezés lényegében abban 100 tér el, hogy nem az ömlesztett anyag maga, hanem a reakcióban részt nem vevő anyag, vagyis a csörgedeztető tes­tek szolgálnak áramhordozóként. Csu­pán ezzel érhető el, a fűtéssel egyidejű- 105 leg, az ömlesztett anyag felületének na­gyobbodása is. A találmány szerinti berendezés szá­mos, ömlesztett anyagok és gázok kö­zötti kémiai reakcióhoz használható. 110 Példaként megemlítjük a nátriumcia­nátnak nátriumcianiddá való redukálá-

Next

/
Thumbnails
Contents