126575. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kezelőfolyadékok előállítására a textil- és bőripar részére

Megjelenik 1941. évi április hó 1. MAGIAK KIKALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126575. szám. XlV/e. (XI/a., IV/h/1.) osztály. — F. 8905. alapszám. Eljárás kezelőfolyadékok előállítására a textil- és bőripar részére. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/M, mint a Böhme Fettchemie Gesellschaft m. b. H. Chemnítz-í cég jogutódja. A bejelenlés napja: 1929. évi július hó 17.* — Németországi elsőbbség«: 1928. évi szeptember hó 5. A zsírsavakat, kiváltképen a telítetlen és oxizsírsavakat az iparban, kiváltképen a textil- és bőriparban különböző alakban, legkülönbözőbb módon használják. A leg-5 gyakoribb alakok, amelyben azokat alkal­mazzák', a sóik, vagyis szappanok ós a ikcii­savészlereik sói, vagyis a törökvörösolajak. Mindkét vegyületíajlának különbségük mel­lett egy közös hátrányuk van, mégpedig 10 az, hogy az ipari vízben jelenlévő alkáli­földfém- és fémsókkal oldhatatlan sókat az ú. n. mészszappanokat alkotják. Ez arra vezethető vissza, hogy a szappanok és lö­rökvörösolajak még reakcióképes karboxil-15 csoportokat tartalmaznak. Ujabb időben sikerült -különleges szulfurálő módszerek alkalmazásával a törökvörösolajhoz hason­ló termékeket előállítani, amelyeknek szer­vesen kötött nagy kénsavtartalmuk és ezzel 20 viszonylagos nagy mészállandóságuk van. A mészszappanképzodést azonban csupán a reakcióképes karboxilcsoport teljes ki­kapcsolásával lehet teljes mértékben elke­rülni. Ez pl. akként lehetséges, hogy a 25 CH3 . (CH2 )7, . CH = CH . (CH,)7 CH3 . (CH 2 )7 . CH = CH . (CH2 )7 zsírsavak helyett a magasabb zsírsavaknak megfelelő alkoholokat magukat szulfonál­juk. Ezeknek szulfonálásával oly termékek 35 keletkeznek, melyek mész- és magnézium­sókká'l szemben rendkívül érzéketlenek. A találmány értelmében a célt akként érjük el, hogy a kezelőfolyadékokhoz szap­panok, törökvörösolajok stb. helyett a 40 nagymolekulájú zsír- vagy olajsavak ani­lidjainak vagy egyéb az ammoniákgyök­ben helyettesített amidjainak kénsavészte­reit adjuk. E termékeket különböző mó­don állíthatjuk elő, pl. akként, hogy a. ma- 45 gasabb zsírsavak, kiváltképen a telítetlen, illetve oxi-zsírsavak amidjait, anilidjait stb. szulfonáljuk. A pl. ismert módon előál­lított olajsavamidokai a szokásos szulfu­rálószerekkel, mint tömény kénsavval, füs- 50 tölgő kénsavval vagy klórszulfonsavval ke­zeljük, adott esetben vizetkötő szerek, mint vízmentes szerves savak, ezek anhidridjei vagy kloridjai jelenlétében. Ekként a zsír­savamidok (illetve anilidek stb.) kénsavész- 55 tereit mintegy a következő képletek szerint kapjuk: COOH (olajsav) CONH, (olajsavamid) CHS . (CH 2 )7 . CH = CH . (CH2 )7 . CONH2 60 H ' S04 H (olajsavamid kénsavésztere) Semlegesített szulfurálási termékeknek tisztító képességük van, valamint az a tu-30 állandóságuk mellett, amely azon alapszik, lajdonságuk is, hogy textilrostoknak és ro­hogy szabad karboxilcsoport nincs jelen, kon anyagoknak lágy, sima és nem ta­nagyfokú nedvesítő, habzó, emulgáió és padó fogást adnunk. Ezért a textil- és bőr­, » Ez a naip az 5930/1939. M. E. sz. tenű'elet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlövák szabadalmi hivatalinál annak idején tett bejelentés napja.. Csehszlovák szabadalom száma: 40414. 65-

Next

/
Thumbnails
Contents