126565. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső

Megjelenik 1941. évi április hó i. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126565. szám. VII/d. osztály. — P. 9593. alapszám. Villamos kisülőcső. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld). A bejelentés napja: 1939. évi március hó 24. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi március hó 25. A találmány villamos kisülőcső, ú. n. szekúnderelektródával ellátott elektró­darend szerrel, melynél ez a szekunder­emisszió-elektróda oly elrendezésű, 5 hogy a primerkatóídából nem látható. Egy vagy több szekunderemisszió­elektródát tartalmazó kisütőesövek al­kalmazásánál az a nehézség adódik, hogy az egyes elektródáknak szokásos 10 egymás mögötti elrendezésénél, az ilyen elektróda emissziója a cső üzeme köz­ben igen gyorsan csökken annak kö­vetkeztében, hogy a prímerkatódáról elgőzölgő anyag a szekunderemisszió-15 elektródára jut és ezt megmérgezi. E nehézség leküzdésére javasolták már aZ elektródák oly elrendezését, hogy a pri­merkatódáról elgőzölgő anyag a sze­kunderemisszióielektródát el ne árhes-20 se; e célból a szekunderemisszióelek­tródát a primerkatódából nem látha­tóan rendezték el és a primerkatódá­ból kilépő elektronokat a szekunder­emisszióéi ektrődához görbített uályá-25 kon át juttatták. A találmány azon a felismerésen ala­pul, hogy a hátrányok ez esetben sin­csenek kiküszöbölve; kitűnt, hogy az így elrendezett szekunderemisszióielek-30 tróda még mindig aránylag rövid élet­tartamú. Kísérletek alapján találtuk, hogy ezt ma hőfejlődésre kell vissza­vezetnünk, melyet a primerelektronok­nak a szekunder emisszió elektródára 35 való felcsapódása idéz elő. A találmány szerint villamos kisütő­csőben a primerkatódából nem látha­tóan elrendezett szekunderemisszióelek­tródát mesterséges hűtéshez való szer­vekkel látjuk el. 40 Kitűnt, hogy a találmány vSzerinti csőszerkezet alkalmazásával az előbb említett nehézségeket messzemenőleg küszöbölhetjük ki, minthogy a hűtő­szervek alkalmazása révén a szekunder- 45 emisszióelektróda hőmérsékletét oly alacsony értéken tarthatjuk, hogy igen rövid élettartamtól, kiváítképén az emisszióanyag bomlása vagy hasonló jelenségek következtében, többé tárta- 50 nunk nem kell. Az itt felsorolt hátrányok természete­sen a primerkatódából láthatóan elren­dezett szekunderemissziőelektródáknál is megvannak; ekkor azonban a pri- 55 merkatódáról a szekunderemissziókató­dára mindenkor fém gőzölög, pl. bá­rium, ha a primerkatóda, ú. n. oxid­katóda, úgyhogy a szekunder-emisszió­képesség csökken. Ennek leküzdésére 60 azonban a szekunder-emissziókatódát melegítik, sőt hevítik, hogy ez a fém vagy ismét elgőzölögjön vagy vegytani úton ártalmatlan vegyületté alakuljon át, vagy pedig mélyebben levő rétegek 65 felé diffundáljon. A szekunder-emisszió­elektróda hűtése ez esetben az átgőzöl­gött fém ártalmatlanná tételét éppen megakadályozná. A találmány alkalma­zásával csupán a primerkatódából nem 70

Next

/
Thumbnails
Contents