126535. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés helymeghatározásra forgó szikrajelzővel

Megjelenik 1941. évi március hó 17. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126535. szám. VH/j. osztály. — L. 7829. alapszám. Eljárás és berendezés helymeghatározásra forgó szikrajelzővel. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég, Berlin -Tempelhoí. Póiszabadaíom a 123238 sz. törzsszabadalomhot. — A pótszabadalom bejelentésének napja: 1939, évi május hó 8. A 123238. sz. törzsszabadalom leírása­. ban eljárás van ismertetve helymeghatáro­zásra forgó hullám-, illetve szikrajelző se­gélyévél, melynél valamely adóhelytől vál-5 lakozva egymásután következő két külön­böző jelet átvivő irányított sugarat bocsá­tunk ki és az általuk alkotott egyenlő in­tenzitású vonalakat, melyeken a jelek tar­dus vonallá olvadnak össze, forgásba hoz-10 zuk. Midőn a tartós vonal meghatározott irányon, pl. az északi irányon át fut. az adóoldalról nem irányított jelet adunk. ..A vevőoldalon a forgó tartós vonalnak kö­rülforgó idejét e mülajeltől úgy mérjük, 15 hogy e nullajeltől kiinduló beérkező kü­lönböző fajtájú jeleket számlálóműben számláljuk és egymásból kivonjuk. A törzs­szabadalomban ismertetett eljárás azon alapszik, hogy a vevőberendezéssel ösz-20 szekötött számlálómű működtetésére a je­lek kibocsátásánál nem használjuk a fe­szültségcsúcsokat, hanem az "összes jelek­nek integrálját. Ez eljárásnál két egyenlő intenzitású jelnek forgó vonalát úgy alkot-25 juk, hogy egymáshoz képest eltolt két su­gárzási karakterisztikát különböző frekven­ciákkal váltakozva modulálunk. Az irá­nyított karakterisztikák szaggatását úgy végezzük, hogy mindkettő mindig rövid 30 ideig egymásután váltakozva hatékony és azután az egymásután szaggatott két jel között szünet van. A kibocsátott jeleket ve­vőberendezésben vesszük fel és a külön­böző modulálófrekvenciákat a befejezett 35 egyenirányítás után szűrőláncokon át a számlálóművekbe vezetjük, úgyhogy ezek mindig csak a hozzájuk rendelt frekven­ciákra működnek. A találmány feladata a törzsszabadalom szerinti eljárást az adó- és vevőoldalán 40 lehetőleg egyszerű eszközökkel végrehaj­tani, elsősorban a forgó adóberendezés cél­szerű kialakításával. Az új eljárás jellem­zője az, hogy a nagyfrekvenciásadó ref­lektorainak szaggatásával hosszában pon- 45 tosan méretezett különböző frekvenciájú jelet váltakozva, szinkronosán moduláljuk. : A viszonyokat a rajz közelebbről ismer­ieti. Az 1. ábra a szaggatási műveletet dia- 50 gramm ábrázolásban tünteti fel, a 2. ábra a forgó adóberendezés me­chanikai kialakítását. Az 1. ábrán az —a— görbe a nagyfrekvenciás vivőhullámot je­löli a modulált kisfrekvenciájú jellel, míg 55 a —b— görbe a vevőberendezés kimene­ténél a jelenlevő viszonyokat az egyenirá­nyítás után. A feltüntetett esetben fel van tételezve, hogy a két irányított karakte­risztika jeleinek egyazon intenzitása van, 60 azaz, hogy a vevőhely a tartós vonás vo­nalán van és az antennaberendezéssel for­gásban elképzelendő. Az —a— ábrázolás­ban a középvonal fölött feltüntetett jelek az egyik irányított karakterisztika jeleit 65 mutatják és a középvonal alatt az előbbiek szaggatási szüneteiben hatékony másik irá­nyított karakterisztikának jelei. Az egyik irányított karakterisztika hatékonysága alatt a —Zx — nagyfrekvenciás vivőjel és 70

Next

/
Thumbnails
Contents